Uvjeti korištenja XPOS blagajničkog sustava

Uvjeti korištenja XPOS blagajničkog sustava

 1. Predmet Uvjeta korištenja
  • Predmet ovih uvjeta korištenja (dalje: Uvjeti) je usluga koju pruža Trilix d.o.o. OIB 23149457295, Ulica grada Vukovara 269f, 10000 Zagreb (dalje: Trilix), a koji je autor, pružatelj i jedni vlasnik usluge koju pruža pod tržišnim imenom XPOS ili pod drugim tržišnim imenima (u daljnjem tekstu: Usluga). Usluga Kupcu (u daljnjem tekstu: Kupac) omogućava izdavanje računa u skladu s odrednicama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20) i Pravilnika o fiskalizaciji prometa gotovinom (NN, br. 146/12, 46/17, 70/20, 1/21 i 144/21). Sastavni dio Uvjeta je Pravilnik o privatnosti podataka objavljen na stranici https://trilix.eu/politika-zastite-osobnih-podataka/ od strane Trilixa.
  • Prihvatom ponude za  aktivaciju usluge Trilix XPOS blagajnički sustav (dalje u tekstu: Prihvat ponude), koji se daje izvršenjem uplate po Ponudi ili putem obrasca Preduvjeti za aktivaciju i korištenje XPOS blagajničkog sustava slanjem povratnog maila o prihvatu, Kupac prihvaća ove Uvjete korištenja Trilix XPOS blagajničkog sustava (dalje: XPOS). Po primitku Zahtjeva, Trilix će, nakon provjere boniteta, odnosno solventnosti Kupaca, u pisanom obliku, odnosno na drugi odgovarajući način obavijestiti Kupaca o prihvaćanju/odbijanju Zahtjeva. Ugovor o korištenju usluge (dalje u tekstu: Usluga) smatra se sklopljenim u trenutku kada Kupac prihvati ponudu Trilix-a za korištenje Usluge i Trilix prihvati zahtjev Kupaca.
  • Ovi Uvjeti korištenja zajedno sa Ponudom i/ili Zahtjevom, Obavijesti o prihvaćanju Zahtjeva te cjenikom Trilix-a za Uslugu (objavljenom na stranicama https://xpos.trilix.eu – dalje u tekstu Cjenik), čine Ugovor o korištenju Usluge.
  • Sastavni dio Uvjeta je Pravilnik o privatnosti podataka objavljen na stranici https://trilix.eu/politika-zastite-osobnih-podataka/ od strane Trilixa (dalje: Pravilnik) koja je dostupna na internet stranici www.trilix.eu uključujući sve eventualne pod stranice unutar domene (dalje: Stranica Usluge).
  • Trilix može omogućiti Kupcu kupnju uređaja za korištenje licenci XPOS-a za Uslugu, bilo direktno preko ponude, stranice usluge, preko svojih vlastitih prodajnih kanala, indirektno putem svojih partnera ili na neki drugi način. Strojna oprema (hardware) se u svakom slučaju isporučuje sa svojim standardnim jamstvom koje nije povezano s Trilixom i XPOS-om. Kanal kupnje uređaja ne utječe na Trilixov i Kupčev odnos glede prava i obveza vezanih uz korištenje Usluge.
  • Kupcu u smislu ovih Uvjeta, Usluga obuhvaća: isporuku licence XPOS aplikacije koja se sastoji od dva dijela: administratorskog sučelja gdje Kupac vrši administraciju podataka o poslovanju nužnih za funkcioniranje Usluge, te klijentske aplikacije instalirane na jednom ili više kompatibilnih uređaja koja služi za zakonski ispravno izdavanje računa. Računi izdani iz klijentske aplikacije spremaju se unutar korisničkog računa te su u svakom trenutku dostupni iz administracijskog sučelja, osim u slučaju nepostojanja internetske veze kad se ta dostupnost ostvaruje nakon što se za to ostvare uvjeti.
  • Kupac je za funkcioniranje Usluge dužan pribaviti pristup Internetu i odgovarajući uređaj, što nije uključeno u cijenu Usluge te ne predstavlja njezin dio.
  • Trilix zadržava pravo izmjene i/ili dopune funkcionalnosti Usluge u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Sukladno ovim Uvjetima i za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, Trilix daje Kupcu na korištenje licencu aplikacije (dalje u tekstu: Licenca), kako je gore opisano, a koja je zajedno s mogućom opremom specificirana u Prihvatu ponude.
 2. Način pružanja Usluge
  • Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su ovim Uvjetima i Prihvatom ponude definirane sve pojedinosti glede vrste, opsega i kvalitete Usluge.
  • Trilix pruža Uslugu na lokaciji Kupaca te udaljenim pristupom u slučaju tehničke podrške, osim ako se Trilix i Kupac izričito nisu drugačije dogovorili ili ako vrsta Usluge ne zahtijeva njezino pružanje na nekoj drugoj lokaciji (npr. na lokaciji Trilix-a).
  • Trilix ima pravo samostalno angažirati podizvođače za pružanje Usluge Kupcu.
  • Trilix daje narudžbe podizvođačima u svoje ime i za svoj račun.
  • Trilix odgovara Kupcu za kvalitetno i pravovremeno izvršavanje Usluge svojih podizvođača, uz pridržavanje zadanih standarda kvalitete, kao da Uslugu izvršava sam Trilix. Navedeno se neće primijeniti ako podizvođač namjerno ili zbog grube nepažnje ne izvrši ugovorne obveze ili ako ih nekvalitetno izvrši.
  • Kupac može putem Prihvata ponude ili Zahtjeva zatražiti i dodatne usluge navedene u Cjeniku (primjerice dodatna usluga Ažuriranje cjenika i Promjena pojedinačnog Kupca) koje se naplaćuju prema Cjeniku. Pojašnjenja radi, Kupac koji zatraži dodatnu uslugu Ažuriranja cjenika obvezan je dostaviti Trilix-u cjelokupan, ažurirani, cjenik svojih proizvoda/usluga u formatu predviđenom od strane Trilix-a, a koji ažurirani cjenik će Trilix unijeti u aplikaciju. Kupac snosi punu odgovornost za točnost dostavljenih i unesenih podataka.
 3. Preduvjeti za korištenje svih funkcionalnosti Usluge
  • Prihvatom ovih Uvjeta Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan da su sljedeći minimalni preduvjeti potrebni kako bi Kupac mogao koristiti sve funkcionalnosti Usluge:
   • osigurano električno napajanje za sve jedinice Opreme;
   • osigurati uređaj prema specifikacijama Trilixa na koji će se instalirati XPOS klijent dio licence;
   • osigurati (BT) POS printer koji XPOS i Oprema podržava;
   • mobilna ili fiksna internetska veza (pojašnjenja radi fiksna veza mora biti žičana ili sigurna bežična (WiFi));;
   • FINA certifikat;
    • Kupac je obvezan samostalno od nadležne institucije zatražiti produkcijski aplikativni certifikat (dalje: Certifikat) koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka, te ga učitati u administracijsko sučelje. U suprotnom računi mogu biti neusklađeni sa zakonskim odredbama.
    • Kupac je suglasan da Usluga koristi njegov Certifikat za potrebe fiskalizacije računa izrađenih kroz aplikaciju Usluge i za potrebe drugih funkcionalnosti Usluge gdje je Certifikat potreban.
   • cjenik svojih proizvoda i/ili usluga;
     • Kupac može i sam unijeti cjenik u aplikaciju nakon instalacije uređaja, putem korisničke web aplikacije; ili
     • Kupac šalje Trilixu svoj cjenik (e-mailom) prilikom usuglašavanja termina edukacije, ukoliko želi da mu Trilix prilikom aktivacije postavi cjenik u aplikaciju;
     • naknadni zahtjev za ažuriranjem Kupčevog cjenika od strane Trilix-a naplaćuje se Kupcu jednokratno prema Cjeniku, kao dodatna usluga koju zahtijeva od Trilix-a.
   • interna Odluka o označavanju poslovnih prostora, naplatnih uređaja i djelatnika.
   • oznaka prodajnog prostora izdana od strane Porezne uprave;
  • Također, Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan sa slijedećim:
   • Korisnik odgovara za ispravnost i točnost dostavljenih ili samostalno unesenih podataka u aplikaciji te za podešavanje ili javljanje naknadnih izmjena te za unošenje ili dojavu svih informacija potrebnih radi zakonskih usklađivanja.
   • Zakon o računovodstvu nalaže odgovornoj osobi tvrtke da prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige provjeri njenu ispravnost i potpunost, iz čega proizlazi da bez provedene provjere ispravnosti i potpunosti knjigovodstvene isprave (računa) nije dopušteno evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama.
   • Korisnik je dužan samostalno ili uz pomoć svojeg knjigovodstvenog servisa ili savjetnika provjeriti postavke blagajne, izgled i sadržaj računa, dodatne napomene, cjenik artikala i/ili usluga te uskladiti iste sa važećim zakonima i propisima.
   • Korisnik je odgovoran za odobravanje pristupa dodijeljenom korisničkom računu u XPOS blagajničkom sustavu kroz definiranje Djelatnika kao i za sve radnje koje takvi djelatnici vrše na sustavu.
   • Unošenje netočnih podataka ili nedostatak podataka potrebnih za izdavanje računa može uzrokovati zakonske i materijalne posljedice.
   • Trilix d.o.o. kao pružatelj usluge ne odgovara za ovakve posljedice.
  • Za potpuno korištenje Usluge potrebno je unijeti sve tražene podatke unutar administracijskog sučelja te aktivirati barem jedan naplatni uređaj.
  • Ako Trilix Kupcu omogući pristup internetu putem podatkovne kartice ili na drugi način, ili Kupcu isporuči računalo, mobilni uređaj ili drugu opremu, to se ne smatra dijelom Usluge.U slučaju da Kupac ne osigura bilo koji od preduvjeta navedenih u ovim Uvjetima u roku od 5 kalendarskih dana od dana Prihvata ponude sam snosi odgovornost zbog nemogućnosti korištenja funkcionalnosti Usluge (ovo se posebno odnosi na preduvjete iz točaka 3.1.2,. 3.1.3, 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. i 3.1.8. koje Kupac treba elektronskim putem (e-mailom) dostaviti Trilix-u za potrebe konfiguracije Licence za nesmetan rad Usluge). U tom slučaju Kupac može naknadno samostalno konfigurirati Licencu putem web aplikacije ili uz pomoć Službe za Kupce Trilix-a dostupne na broju +385 1 884 8077. Kupac može zatražiti Trilix da mu naknadno na lokaciji Kupaca, po ostvarenju svih preduvjeta koji su nedostajali, izvrši konfiguraciju Licence, a što će biti naplaćeno sukladno Cjeniku usluge („Usluga interventnog održavanja“).
 4. Rokovi
  • Trilix se obvezuje u okviru svojih tehničkih mogućnosti poduzeti najveće napore kako bi osigurao sljedeće rokove za pružanje podrške, odnosno otklanjanje smetnji na Licenci:
   • Smetnje prijavljene od 8h do 16 h otklanjaju se unutar 48h;
   • Za prijave izvan vremena definiranog u prethodnoj točki unutar 72h;
 5. Korisnička podrška
  • Otklanjanje smetnje na Licenci u okviru Usluge za svaku se pojedinu jedinicu Licence vrši udaljenim pristupom. Smetnje se prijavljuju na mail support@trilix.eu ili broj telefona +385 1 884 8077. Trilix će poduzeti najveće napore da u okviru svojih tehnoloških mogućnosti osigura integritet i kontinuitet Usluge.
  • Troškove izlazaka na teren i popravaka kvarova koji su posljedica nesavjesnog rukovanja, tj. onih koji nisu nastali krivnjom Trilix-a, Kupac je dužan sam podmiriti po ispostavi računa.  Dodatno, u slučaju da je potreba za izlaskom na lokaciju Kupaca posljedica neosiguravanja preduvjeta navedenih u članku 3 ovih Uvjeta od strane Kupaca, Kupcu se naplaćuje izlazak na teren sukladno cijeni naznačenoj u Cjeniku.
  • Izlasci na teren, koji su posljedica pogrešno prijavljene smetnje, obračunavaju se prema Cjeniku Trilix-a za Uslugu.
  • Pri pružanju tehničke podrške udaljenim pristupom, Kupac je obvezan osigurati pretpostavke za uspostavljanje sigurne veze za udaljenu podršku. To uključuje: aktivnu internetsku vezu i komuniciranje telefonom. U slučaju potrebe, Trilix-ova korisnička služba navodit će Kupaca kroz sve korake potrebne za uspješno otklanjanje smetnje. Od Kupca se očekuje da surađuje kako bi se problem pokušao riješiti udaljenim pristupom. U slučaju da Kupac iz bilo kojeg razloga nije spreman na opisanu suradnju prilikom otklanjanja prijavljene smetnje, Trilix na otklanjanje kvara može, na Kupčev zahtjev, poslati terensku ekipu, koji izlazak na teren se Kupcu naplaćuje prema Cjeniku Trilix-a za Uslugu.
  • Udaljeni pristup u okviru Usluge podrazumijeva da će se prijenos podataka vršiti putem i generirati na internetskoj vezi Kupaca. Internetska veza i prijenos podataka nisu predmet ovih Uvjeta i ne naplaćuju se po ovim Uvjetima, već su predmet i naplaćuju se po važećim cijenama/uvjetima za prijenos podataka utvrđenim cjenikom/uvjetima davatelja internetske usluge Kupcu. Sukladno navedenom, Trilix ne odgovara Kupcu za eventualne prekide ili greške u internetskoj vezi, odnosno pri prijenosu podataka, kao niti za eventualnu štetu koja bi uslijed takvih prekida/grešaka nastala ili mogla nastati Kupcu.
  • Korisnička podrška
 6. Cijene i uvjeti plaćanja
    • Mjesečna naknada za Uslugu i sve ostale naknade koje Trilix obračunava i naplaćuje sukladno ovim Uvjetima utvrđene su važećim Cjenikom Trilix-a za Uslugu ili zasebnim Ugovorima o poslovnoj suradnji koje Trilix potpisuje sa svojim Partnerima/Korisnicima.
    • Naknada za Uslugu zaračunava se unaprijed na kraju mjeseca za slijedeći mjesec. Minimalno razdoblje korištenja Usluge je jedan mjesec.
    • Trilix je ovlašten mijenjati Cjenik Trilix-a za Uslugu te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim Kupcu na pravovremen i prikladan način. Cjenik Trilix-a za Uslugu, kao i sve njegove kasnije izmjene i dopune, dostupan je na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Trilix-a i na službenoj stranici Trilix-a. U slučaju da je izmjena Cjenika u dijelu koji je primjenjiv na Kupca za njega nepovoljnija od prethodno ugovorene, Kupac ima pravo pisanim putem raskinuti ugovor o pružanju Usluge bez plaćanja naknade za raskid ugovora u roku od 30 dana od objave izmjene Cjenika.
    • Trilix može ponuditi Kupcu i dodatne usluge (dalje: Dodatna Usluga), a koje Trilix omogućuje koristiti Kupcu iako ih pruža treća strana (na primjer, pristup internetu putem podatkovne kartice). Kod korištenja Dodatnih Usluga, iste se naplaćuju i u mjesecima u kojima nije bilo aktivnog korištenja, te je Kupac dužan otkazati Dodatnu Uslugu kako bi se ista prestala obračunavati, i to u tekućem mjesecu može otkazati korištenje Dodatne Usluge počevši od sljedećeg mjeseca. Ostale odredbe koje se odnose na Usluge odnose se i na Dodatne Usluge.
    • Ako zbog propusta Kupca podaci o identitetu Kupaca, broj računa te drugi podaci potrebni za pravilno evidentiranje uplate nisu ispravno uneseni u obrazac za plaćanje, Trilix neće odgovarati za nemogućnost evidentiranja uplate proizašle iz navedenih razloga sve dok Kupac ne dostavi Trilix-u dokaz o izvršenoj uplati.
    • Na dospjela, a nenaplaćena potraživanja od Kupaca Trilix ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.
    • Ako s obzirom na platežnu sposobnost Kupaca ili njegovo dosadašnje ponovljeno kašnjenje u plaćanju usluga, Trilix utvrdi da postoji osnovana sumnja da Kupac neće biti u mogućnosti ili da nema namjeru podmiriti svoja dugovanja za pružene usluge, Trilix može od Kupaca zatražiti odgovarajuće osiguranje za plaćanje usluga (uplata pologa, bankarska garancija i sl.) koje Trilix bude smatrao potrebnima, a Kupac se obvezuje ispuniti takav zahtjev Trilix-a u razumnom roku ako rok prethodno nije utvrđen u zahtjevu za dostavom sredstva osiguranja plaćanja.
 7. Naplata potraživanja
     • Kupac je dužan platiti račun Trilix-u u cijelosti do dana dospijeća navedenog na računu Trilix-a unaprijed za slijedeći mjesec korištenja usluge.
     • Račun za Uslugu biti će Kupcu isporučen od strane Trilixa putem emaila kojeg je Kupac evidentirao u administracijskoj aplikaciji. Kupac je odgovoran da navedena email adresa bude ispravno upisana te da osigura primanje email poruka. Ukoliko bi račun za mjesečnu uslugu bio toliko nizak da po Trilixovoj procjeni ne bi bilo cjenovno efikasno izraditi takav račun za Kupca, Trilix može iznos tog računa pridodati računu kupca za sljedeći mjesec.
     • U slučaju djelomičnog ili potpunog neplaćanja Usluge Trilix zadržava pravo uskratiti Kupcu dio ili cijelu funkcionalnost Usluge sve do podmirenja računa i to za sve Licence Kupca. Za posljedice koje Kupac može imati u slučaju uskraćivanja dijela ili cijele funkcionalnosti Usluge Trilix neće snositi nikakvu odgovornost. Trilix je ovlašten jednostrano raskinuti Uslugu ako Kupac kasni s plaćanjem duže od 5 dana, te ustupiti svoja potraživanja prema Kupcu trećoj osobi bez ograničenja.
 8. Isporuka, instalacija, prelazak rizika slučajne propasti i oštećenja, dodjela i korištenje korisničkih oznaka u slučaju da je oprema nabavljena od tvrtke Trilix d.o.o.
  • Trilix će poduzeti najveće napore kako bi osigurao isporuku i instalaciju Opreme na lokaciji/lokacijama prema specifikaciji Opreme navedenoj u Prihvatu ponude u roku od 45 (četrdeset pet) kalendarskih dana od dana Prihvata ponude Kupca sukladno stavku 1.1. članka 1. ovih Uvjeta.
  • Trilix će pružati tehničku podršku u odnosu na isporučenu i instaliranu Opremu kupljenu od Trilixa u skladu s uvjetima definiranima ovim Uvjetima.
  • Rizik slučajne propasti i oštećenja Opreme prelazi na Kupaca nakon isporuke Opreme predajom u posjed Kupcu.
  • Kupac će odmah po isporuci Opreme izvršiti provjeru količine i vanjskog izgleda Opreme. Ako Oprema ima nedostatke u vanjskom izgledu ili funkcioniranju, koje je primijećeno za vrijeme instalacije Opreme, Trilix će u najkraćem mogućem roku, ne dužem od 7 (sedam) kalendarskih dana od instalacije Opreme zamijeniti neispravnu ili oštećenu Opremu ili dostaviti zamjensku opremu, odnosno izvršiti uslugu instalacije.
  • Ako Kupac počne koristiti Opremu prije provjera navedenih u stavci 8.4. ovog članka, smatrat će se da nema primjedbi na Opremu.
  • Sve nedostatke koji bi se mogli pojaviti nakon uspješne isporuke, instalacije i tehničkog prijma Opreme Trilix će otkloniti u skladu s člankom 5. ovih Uvjeta.
 9. Korištenje Opreme nabavljenu od tvrtke Trilix d.o.o.
  • Trilix Kupcu daje Opremu na korištenje prema ovdje definiranim uvjetima.
  • Kupac je ovlašten kupljenu Opremu, uključujući i sav eventualan  softver/ aplikacije instalirane na Opremi, koristiti isključivo za svoje vlastite potrebe.
  • Usluge i Opremu koja je predmet ovih Uvjeta Kupac ne smije upotrebljavati za aktivnosti koje su zakonom zabranjene. Kupac je osobno odgovoran za uporabu Opreme koja je predmet ovih Uvjeta koja je suprotna zakonskim propisima ili ovim Uvjetima. Kupac se obvezuje nadoknaditi štetu koja bi takvim aktivnostima nastala Trilix-u i/ili bilo kojoj trećoj strani te neće Trilix držati odgovornim za bilo kakve tužbe usmjerene na naknadu takve štete.
  • Kupac se obvezuje čuvati pažnjom dobroga gospodarstvenika opremu, a ako Kupac upotrebljava Opremu protivno njezinoj namjeni, ako je oštećuje, a posebno ako je bez odobrenja Trilix-a daje na uporabu trećim osobama, Trilix je ovlašten raskinuti ugovorni odnos zasnovan ovim Uvjetima pisanom obaviješću s trenutačnim učinkom i ima pravo na naknadu cjelokupne nastale štete.
  • Podaci koje Kupac pohrani na Opremi, uključujući i putem dijela aplikacije kojem Kupac pristupa putem web-a, vlasništvo su Kupca. Po prestanku ugovornog odnosa između Trilix-a i Kupca iz bilo kojeg razloga, Trilix će ukloniti sve Kupčeve podatke s web dijela XPOS aplikacije.
 10. Softver
  • U odnosu na softver koji je instaliran na Opremi (pojašnjenja radi, pojam softver u ovim Uvjetima korištenja uključuje i aplikacije instalirane na Opremi), Trilix Kupcu ustupa neisključivo i neprenosivo pravo korištenja samo za vrijeme trajanja ugovora o korištenju Usluge.  Ukoliko nositelj prava intelektualnog vlasništva nad softverom odredi dodatne uvjete korištenja takvog softvera, Kupac će s istima biti upoznat te ih se obvezuje u cijelosti pridržavati kroz čitav period korištenja Usluge.
  • U slučaju postojanja bilo kakvih dodatnih uvjeta, ograničenja i/ili ovlaštenja za korištenje bilo kojeg softvera koji Trilix ima ili će imati u ponudi, Kupcu će isti biti izloženi te će ih Kupac morati prihvatiti prije korištenja takvog softvera.
  • U svrhu izbjegavanja eventualnih nesporazuma, Kupac ne stječe pravo vlasništva ili bilo kakvo drugo pravo u pogledu softvera instaliranih na Opremi od strane Trilix-a, osim onih izričito navedenih u ovim Uvjetima.
  • Kupac nije ovlašten modificirati, prilagoditi, promijeniti, prevoditi ili stvarati izvedene radove iz softvera instaliranog na Opremi od strane Trilix-a, te nije ovlašten isto kopirati, umnožavati,  instalirati, spajati s drugim softverom, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili na drugi način pokušavati pribaviti izvorni kod tih softvera, razvijati ili raditi nove inačice softvera, kao niti isto distribuirati, podlicencirati ili koristiti na bilo koji način osim kako mu je to izričito dozvoljeno prethodnim stavkom.
  • Trilix Kupcu isporučuje Uslugu u konačnom obliku, po principu „kako je“ („as is“) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih materijalnih ili drugih nedostataka Usluge.  Nadalje, Trilix ne može jamčiti: (i) da prilikom korištenja Usluge neće doći do pogrešaka u radu Usluge i (ii) neprestani rad softvera te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova koji bi mogli uzrokovati gubitak podataka Kupaca. U takvom slučaju Trilix će poduzeti sve korake da kvar otkloni u razumnom roku.
 11. Odgovornost za pravne nedostatke
  • Svaka strana ugovornog odnosa zasnovanog ovim Uvjetima odgovorna je naknaditi svu nastalu štetu drugoj strani u pogledu zahtjeva, postupaka, dugovanja, šteta, troškova i izdataka koji proizlaze iz zahtjeva temeljenog na kršenju patentnih prava, autorskih prava, licencija, trgovačkih tajni, robnih marki ili drugih intelektualnih prava trećih osoba, pod uvjetom da je za kršenje takvih prava utvrđena krivnja te strane.
  • U slučaju da je podignut zahtjev ili pokrenut postupak zbog kršenja prava navedenih u prethodnom stavku ovog članka ili postoji opravdano očekivanje Trilix-a da će takav postupak biti pokrenut, Trilix može o svom trošku poduzeti potrebne i moguće mjere kako bi se izbjeglo kršenje ili navodno kršenje tih prava u daljnjem pružanju Usluga. To se posebno može učiniti izmjenom ili zamjenom odgovarajućeg dijela Usluge ili reguliranjem odnosa na način da će biti omogućeno korištenje prava koja su prekršena ili za koje se sumnja da se krše. Ako se takvim mjerama izbjegne zahtjev zbog kršenja ili navodnih kršenja prava trećih strana, Trilix neće snositi nikakvu daljnju odgovornost za takve zahtjeve.
  • Kupac je odgovoran naknaditi svu eventualno nastalu štetu Trilix-u u pogledu zahtjeva, postupaka, dugovanja, šteta, troškova i izdataka, koja proizlaze iz zahtjeva temeljenog na Kupačevoj povredi prava intelektualnog vlasništva Trilix-a ili trećih, a posebice patentnih prava, autorskih prava, licencija, trgovačkih tajni, robnih marki ili drugih intelektualnih prava trećih osoba.
 12. Odgovornost za štetu
  • Trilix ne odgovara Kupcu za štetu nastalu zbog nemogućnosti korištenja Usluge uslijed neodgovarajućeg postupanja Kupca, nedostupnosti Usluge nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu Usluge, neadekvatnosti Usluge za potrebe Kupca te drugih razloga.
  • Trilix ne jamči da će Usluga funkcionirati bez prekida u svakom trenutku. Trilix ne odgovara za bilo kakve posljedice koje bi mogle nastati upotrebom podataka iz Usluge od strane Kupca. Trilix ne odgovara za probleme pristupa administracijskim stranicama Usluge uzrokovane greškom davatelja Internet usluga, računala Kupca ili problemom uzrokovanim Kupčevim priključkom na Internet. Trilix ne garantira neprekidan i potpun prijenos podataka između mobilne jedinice i baze podataka Usluge. Trilix nije odgovoran za ispunjenje zakonskih obveza Kupca.
  • Trilix ne jamči i ne snosi odgovornost za dostupnost održavanja Usluga u slučajevima kad ona ovisi o pružanju usluga (primjerice elektroničkih komunikacijskih usluga) koje Trilix ne pruža ili čije pružanje izravno ne kontrolira.
  • Ako nije drugačije definirano ovim Uvjetima, odgovornost za štetu ograničena je na način utvrđen ovim člankom.
  • Za štete koje bi mogle nastati Trilix-u i/ili Kupcu pri izvršenju obveza iz ovih Uvjeta, a koje su uzrokovane s namjerom ili grubom nepažnjom, odgovornost obiju strana bit će neograničena.
  • U slučaju nastanka štete uzrokovane običnom nepažnjom, isključena je svaka odgovornost Trilix-a za indirektnu štetu, uključujući pritom izmaklu korist, neimovinsku ili nematerijalnu štetu, bespotrebne troškove, gubitak podataka ili potraživanja trećih osoba. Trilix neće biti odgovoran za štetu na Opremi koja je posljedica bilo kakvih radnji na Opremi koje su poduzele neovlaštene treće osobe ili sam Kupac.
  • Odgovornost Trilix-a za običnu (stvarnu) štetu ograničena je na maksimalni iznos od posljednje tri (3) mjesečne naknade koju je Kupac platio za korištenje Usluge sukladno ovim Uvjetima.
  • Kupac prihvaća da su usprkos eventualno obavljenim testovima proizvođača u uvjetima sličnim koji prevladavaju u praksi moguće pogreške u navedenom softveru, tj. aplikaciji(ama) instaliranoj(im) na opremi/na web-u, a osobito vezano za posebne kombinacije podataka i funkcija. Kupac prihvaća da Trilix ne odgovara za prekid Usluge, bilo kakve gubitke ili oštećenja, troškove ili izdatke te bilo koju drugu štetu nastalu Kupcu kao posljedica pogreške na softveru trećih na koji Trilix nema utjecaja, odnosno da je odgovornost Trilix-a isključena u slučajevima u kojima ne postoji odgovornost proizvođača softvera prema Trilix-u.
  • Trilix ne preuzima nikakvu odgovornost za potencijalne materijalne i nematerijalne štete nastale u svezi s Uslugom i uporabom, odnosno korištenjem Opreme, a koje mogu rezultirati smrću, ozljedama, katastrofalnim štetama ili masovnim razaranjima (primjerice, vezanim uz nuklearnu energiju, masovni prijevoz, medicinske primjene ili neke druge primjene).
 13. Podaci o Kupcu
  • Prihvatom ponude Kupac Trilix-u daje suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu podataka Kupaca koji su navedeni na obrascu ponude, u svrhu pružanja, obračunavanja i naplate Usluga, kao i u druge, zakonom dopuštene, svrhe.
  • Kupac Usluge je vlasnik podataka unutar njegovog korisničkog računa Usluge (dalje: Podaci). Kupac je dužan osigurati potpunost, istinitost i točnost Podataka koje unosi. Podaci predstavljaju povjerljive podatke Kupca, te ih je Trilix dužan čuvati i osiguravati odgovarajuće mjere njihove zaštite od slučajnog gubitka ili uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.
  • Trilix ne odgovara Kupcu Usluge za štetu ako dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.
  • Trilix može Podatke koristiti u postupku davanja podrške Kupcu, te ih može mijenjati na zahtjev Kupca. Ukoliko zahtjev za promjenu dođe s nekog od telefonskih brojeva ili email adresa koje je unutar Usluge (područje „Podaci o tvrtci“ i „Djelatnici“ unutar XPOS aplikacije) odredio Kupac za administriranje Usluge ili je Kupac u direktnom kontaktu s Davateljem potvrdio da se navedeni brojevi telefona ili email adrese mogu smatrati vjerodostojnim za podnošenje zahtjeva za promjenom podataka, Trilix će smatrati da je zahtjev valjan. Ukoliko poziv dođe s broja koji je u Podacima evidentiran kao broj knjigovođe, smatrat će se da je zahtjev valjan ukoliko je zahtjev vezan uz dostavu izvješća ili za promjenu podataka koji imaju utjecaj na knjigovodstvo. Trilix može voditi evidenciju promjena koje naprave te može nakon napravljenih promjena prema svojoj procjeni obavijestiti Kupca da su izvršene tražene promjene nad podacima. Iako Trilix promjenama nad podacima pristupa savjesno, Kupac je dužan pregledati napravljene promjene te odmah javiti Trilixu ukoliko nešto nije napravljeno prema njegovom zahtjevu prije nego nastavi koristiti Uslugu, u suprotnom se smatra da je Kupac potvrdio ispravnost napravljenih promjena. Iz tog razloga Kupac je odgovoran za ispravnost upisanih podataka u Uslugu čak i u slučaju kad promjene nad podacima radi Trilix na Kupčev zahtjev.
  • Podaci se sinkroniziraju isključivo kada je dostupan pristup Internetu, u slučaju nedostupnosti Interneta Trilix ne može omogućiti sinkronizaciju, odnosno pohranu podataka u oblaku.
  • Kupac je dužan obavijestiti Trilix o svim promjenama podataka iz Prihvata ponude na bilo koji prikladan način odmah odnosno najkasnije 7 (sedam) kalendarskih dana od nastanka promjene. Ako Kupac ne obavijesti Trilix o promjeni podataka na gore navedeni način te ako zbog tog propusta računi, opomene i ostala pismena i/ili poruke ne mogu biti dostavljeni Kupcu, smatrat će se da je dostava uredno izvršena na temelju postojećih podataka.
  • Ukoliko u sklopu Usluge Kupac automatski ili ručno kroz Uslugu šalje svojim klijentima obavijesti poput SMS, email ili drugih poruka, Kupac je dužan osigurati da se takve poruke šalju samo onim njegovim klijentima koji su mu za to dali privolu ili za koje ima drugi zakonom utemeljeni razlog slanja, kao i zakonitost sadržaja komunikacije, a za što Trilix ne snosi odgovornost.
  • U smislu Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.3.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ (u daljnjem tekstu Uredba), utvrđuje se da je Kupac voditelj obrade podataka u svim obradama u kojima samostalno određuje sadržaj upisanih podataka i daje nalog za pokretanje obrada, te da je Trilix u tim procesima izvršitelj obrade koji provodi obrade u skladu s uputama za rad Usluge. U smislu Uredbe određuje se da je Trilix voditelj obrade u svim obradama u kojima je cilj osiguravanje ispravnog funkcioniranja infrastrukture i rada XPOS programa, dok je Kupac izvršitelj obrade. Pravni temelj suradnje i dostupa do Podataka je ugovorni odnos.
  • Kupac je upoznat i suglasan da Trilix može obrađivati podatke Kupaca i krajnje Kupce Kupaca/Partnera te obavještavati Kupce komunikacijskim kanalima poštom i pozivnim sustavima u svrhu prodaje i promidžbe usluga i proizvoda Trilix-a i/ili partnera Trilix-a. Uz privolu Kupaca, koju Kupac daje prihvatom Usluge ili na drugi odgovarajući način, Trilix može obavještavati Kupaca i krajnje Kupce Kupaca/Partnera i elektroničkom poštom i/ili SMS-om i/ili MMS-om i7ili kroz svoje aplikacije u svrhu prodaje i promidžbe usluga i proizvoda Trilix-a i/ili partnera Trilix-a. Kupac u svakom trenutku od Trilix-a može zatražiti obustavu aktivnosti iz ovog stavka slanjem elektroničke poruke na xpos@trilix.eu, odnosno na druge dostupne načine.
 14. Povjerljivost podataka
  • Sve informacije i podaci koje će jedna strana učiniti dostupnima drugoj u svrhu izvršavanja obveza iz ovih Uvjeta smatraju se povjerljivim podacima. Povjerljivi podaci ne mogu se koristiti, osim u svrhe određene ovim Uvjetima, bez izričitog pristanka druge strane.
  • Nijedna strana neće biti odgovorna za otkrivanje ili korištenje podataka koji, sukladno ovim Uvjetima, predstavljaju povjerljive podatke, a koji već jesu ili će postati poznati javnosti, osim zbog povrede ugovora o korištenju Usluge, ili se moraju otkriti na temelju zakona, sukladno zahtjevu nadležnog tijela.
  • Strana koja prekrši obvezu čuvanja povjerljivosti podataka iz ovog članka bit će odgovorna za svaku štetu, bez ikakvih ograničenja, koja je nastala za drugu stranu kao posljedica povrede obveza čuvanja povjerljivosti podataka.
  • Trilix i Kupac obvezni su djelovati u skladu sa svim važećim propisima vezanim uz zaštitu podataka i u tu svrhu ugovorom o radu, internim propisima ili na bilo koji drugi pravno prihvatljiv način obvezati svoje zaposlenike, suradnike i pomoćnike na povjerljivost podataka i informacija koje druga ugovorna strana smatra povjerljivim.
 15. Trajanje i raskid ugovornog odnosa
  • Ugovor o korištenju Usluge sklapa se na neodređeno vrijeme, uz opciju sklapanja ugovora na bez određenog vremena minimalnog trajanja ili s minimalnim trajanjem od 12 (dvanaest) mjeseci, u kom slučaju Kupac ostvaruje pravo na pogodnost sukladno naznačenom u Cjeniku Usluge.
  • Svaka strana ugovornog odnosa zasnovanog ovim Uvjetima može raskinuti ugovor o korištenju Usluge pisanom obavijesti s trenutnim učinkom u slučaju ako druga strana nastavi s povredom odnosno neizvršavanjem svojih obveza navedenih u ugovoru o korištenju Usluge i/ili ne otkloni posljedice nastalih povreda u roku od 15 (petnaest) dana nakon dostavljanja pisane obavijesti u kojoj se ta povreda navodi.
  • U slučaju ako Kupac ne podmiri dospjelu novčanu obvezu iz računa Trilix-a u dogovorenom roku, Trilix ima pravo raskinuti Ugovor o korištenju Usluge s trenutnim učinkom.
  • Kupac ima pravo raskinuti ugovor o korištenju Usluge pisanom obaviješću s trenutnim učinkom, u slučaju da Trilix izmijeni Cjenik Trilix-a za Usluge na način da poveća cijene primjenjive na Kupaca, a Kupac to povećanje ne prihvati pismenim putem. U takvom slučaju Kupac će biti obvezan podmiriti prema Trilix-u sve svoje obveze dospjele do dana raskida.
  • U slučaju raskida ugovora o korištenju Usluge krivnjom Kupaca, Trilix neće odgovarati ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati Kupacu uslijed takvog raskida.
  • Svaka ugovorna strana ima pravo otkazati Ugovor o korištenju Usluge s otkaznim rokom od 15 (trideset) dana.  Radi izbjegavanja dvojbe, ukoliko Kupac otkaže Ugovor tijekom minimalnog trajanja Ugovora iz stavka 15.1. članka 15 ovih Uvjeta, primjenjuje se članak 16 ovih Uvjeta.
  • U slučaju raskida Ugovora s minimalnim trajanjem od 12 (dvanaest) mjeseci, bez obzira da li Ugovor razvrgava Trilix ili Kupac, Kupac nema pravo tražiti povrat cijelog ili preostalog iznosa od trenutka raskida Ugovora do isteka ugovorne obaveze, a koji je izvršio na temelju prihvata Ponude.
  • Kupac ugovor o korištenju Usluge otkazuje/raskida putem pisane obavijesti podnesene od strane ovlaštene osobe. Ukoliko Trilix otkazuje/raskida Ugovor, pisanu obavijest će dostaviti na adresu elektroničke pošte, pravne posljedice dostave takve obavijesti nastupaju treći dan od slanja takve obavijesti. Pojašnjenja radi: Kupac je u potpunosti odgovoran osigurati da adresa elektroničke pošte koju je dao Trilix-u prilikom prihvata ponude, odnosno sukladno članku 15.2 ovih Uvjeta, bude valjana i funkcionalna, a Trilix ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da Kupac ne ispuni svoju obvezu te će se sva očitovanja volje koja Trilix pošalje na takvu adresu elektroničke pošte smatrati dostavljenima u roku naznačenom u ovoj točki, neovisno o tome da li je Kupac ispunio ili ne navedenu obvezu.
  • Kupac nema pravo po osnovi odredaba relevantnih propisa o skrivenim materijalnim nedostatcima prodane stvari, nakon proteka mjesec dana od preuzimanja Usluge i/ili Opreme zahtijevati naknadu štete, popravak i/ili zamjenu Opreme. U slučaju kvara Opreme nakon proteka naznačenog roka, Kupac može Opremu o svom trošku poslati na servis u skladu sa standardnim jamstvom koje nije povezano s Uslugom. Kanal kupnje uređaja ne utječe na Trilixov i Kupčev odnos glede prava i obveza vezanih uz korištenje Usluge.
  • Također, ako Kupac na Opremu instalira bilo koji drugi softver i/ili bilo koje druge aplikacije različite od Softvera Trilix se ne može smatrati odgovornim, niti Kupac može tražiti raskid Ugovora, ako takva radnja Kupaca uzrokuje kvarovima na Opremi ili ako Kupacu uzrokuje neki drugi oblikom štete.
 16. Ugovorna kazna za neispunjenje
  • U slučaju Kupčevog jednostranog otkaza Ugovora o korištenju Usluge prije isteka minimalnog trajanja ugovora o korištenju Usluge iz stavka 15.1. članka 15. ovih Uvjeta ili raskida ugovora o korištenju Usluge prije isteka minimalnog trajanja ugovora o korištenju Usluge iz stavka 15.1. članka 15. ovih Uvjeta iz razloga za koje je odgovoran Kupac, Kupac će biti obvezan platiti Trilix-u ugovornu kaznu za neispunjenje i to u iznosu naznačenom u Cjeniku za Uslugu.
 17. Ustupanje
  • Ugovor o korištenju Usluge obvezuje ugovorne strane i njihove univerzalne pravne slijednike. Nijedna strana nije ovlaštena, bez prethodnoga pisanog odobrenja druge strane, ustupiti ovaj ugovor o korištenju Usluge na bilo koju treću osobu. Trilix i Kupac suglasno utvrđuju da navedeno prethodno pisano odobrenje, naročito u slučaju ustupanja povezanim društvima, neće uskratiti bez valjanog razloga.
  • Iznimno od prethodnog članka, Trilix u slučaju raskida Ugovora s Partnerom/Kupcem koji s Trilixom imaju potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji za uslugu korištenja Trilix Blagajničkog sustava temeljem kojeg je Partner/Kupac prodavao uslugu korištenja Blagajničkog sustava, odnosno uslugu fiskalizacije, kao svoju samostalnu uslugu Krajnjim korisnicima na tržištu Republike Hrvatske te distribuirao Trilixov software Krajnjim korisnicima u obrađenom obliku pod vlastitim komercijalnim nazivom (white label), ima pravo direktno kontaktirati Krajnje Kupce Partnera/Kupaca te im ponuditi nastavak korištenja Trilix Usluge.
 18. Djelomična ništavost
  • Ako bilo koja od odredbi ovih Uvjeta postane nezakonita, nevaljana ili neizvršiva u bilo kojem pogledu sukladno važećim propisima, to ni na koji način neće utjecati na zakonitost, valjanost ili izvršivost ostalih odredbi ovih Uvjeta.
  • Trilix i Kupac suglasni su da će odredba koja je postala nezakonita, nevaljana ili neizvršiva njihovim međusobnim sporazumom biti zamijenjena zakonitom, valjanom, odnosno izvršivom odredbom koja će po svojoj gospodarskoj svrsi te namjeri Trilix-a i Kupaca odgovarati odredbi koja je postala nezakonita, nevaljana ili neizvršiva.
 19. Viša sila
  • Trilix i Kupac neće biti odgovorni za neizvršavanje bilo koje od njihovih obveza navedenih u ovim Uvjetima kad je nemogućnost uzrokovana događajem više sile (definiranim kao svaki objektivno neotklonjiv i nepredvidiv događaj izvan kontrole ugovornih strana i nezavisan o njihovoj volji koji se ne može predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti) koji izravno utječe na izvršenje njihovih obveza, u skladu s ovim Uvjetima.
  • Događaji više sile uključit će, ali neće biti ograničeni na zemljotrese, poplave, tajfune ili epidemije, rat ili ratno stanje, štrajkove, onemogućavanja rada, bojkote ili druge oblike industrijskih akcija, državni embargo, restrikcije itd.
  • U slučaju događaja više sile, pogođena će strana uložiti sve svoje razumne napore da bi ispunila svoje obveze u skladu s ovim Uvjetima.
  • U slučaju da događaj više sile spriječi izvršenje jednog dijela Uvjeta i da taj dio ne utječe na ostvarenje Usluge u cjelini, pogođena će strana nastaviti izvršavati svoje obveze na dijelu koji nije pogođen događajem više sile.
  • Strana koja je pogođena događajem više sile mora, čim to bude moguće, pisanim putem obavijestiti drugu stranu i navesti koje je od svojih obveza spriječena obaviti zbog događaja više sile te mora dati procjenu o vremenskom razdoblju tijekom kojega smatra da će biti spriječena izvršavati navedene obveze.
  • U svakom slučaju, ako se nemogućnost ispunjenja obveza iz ovih Uvjeta zbog kašnjenja uzrokovanog događajem više sile nastavi duže od 3 (tri) mjeseca, strana koja nije pogođena događajem više sile pridržava pravo raskinuti ugovor o korištenju Usluge s trenutnim učinkom, bez obveze naknade štete nastale na temelju takvog raskida, o čemu će u pisanom obliku obavijestiti drugu stranu.
 20. Završne odredbe
  • Ovi Uvjeti zamjenjuju sve prethodne usmene ili pisane te druge izravne ili neizravne dogovore između Trilix-a i Kupaca u pogledu sadržaja koji je uređen ovim Uvjetima.
  • Trilix zadržava pravo izmjene sadržaja na Stranici Usluge bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Trilix može bez znanja i privole Kupca dio provođenja Usluge povjeriti na provođenje trećim osobama, pri čemu Trilix zadržava sva prava i obveze u odnosu na Kupca te odgovara za ispunjenje obveze treće osobe. Trilix može bez znanja i privole Kupca cjelokupno provođenje Usluge povjeriti na provođenje trećoj osobi (dalje: Primatelj), pri čemu Primatelj u odnosu na Kupca preuzima sva prava i obveze Trilixa, a Trilix solidarno jamči za Primateljevo ispunjenje obveza Kupcu.
  • Aktivacijom Usluge, prihvaćanjem nadogradnje, prihvaćanjem Uvjeta, dodavanjem Licence ili otkazivanjem Licence, Kupac potvrđuje da je upoznat s Uvjetima i da ih u cijelosti prihvaća.
  • Ovi Uvjeti objavit će se na službenim internetskim stranicama Trilix-a (uključujući i stranice tržišnog imena XPOS ili drugih tržišnih imena) i primjenjuju se od 01.10.2019., a eventualne promjene Uvjeta stupaju na snagu danom objave.
  • Link na ovaj dokument dostavit će se Kupcu prilikom zasnivanja ugovornog odnosa u skladu s člankom 1. ovih Uvjeta. Trilix pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Kupac biti pravovremeno obaviješten na službenim internetskim stranicama ili na drugi primjeren način.
  • Trilix i Kupac suglasni su sporazumnim putem rješavati sve sporove proizišle iz ovih Uvjeta ili s njima u vezi. U slučaju neuspjeha, za rješavanje sporova bit će nadležan sud u Zagrebu.
  • Na sve međusobne odnose između Trilix-a i Kupaca koji nisu uređeni ovim Uvjetima primjenjuju se postojeći propisi Republike Hrvatske.

 

Datum objave: 01.06.2021.