• Nazovite nas +385 (1) 884 8072

Uvjeti korištenja XPOS blagajničkog sustava

Uvjeti korištenja usluge XPOS blagajničkog sustava

 1. Predmet Uvjeta korištenja
   • Predmet ovih uvjeta korištenja (dalje: Uvjeti) je usluga koju pruža Trilix d.o.o. OIB 23149457295, Ulica grada Vukovara 269f, 10000 Zagreb (dalje: Trilix), a koji je autor, pružatelj i jedni vlasnik usluge koju pruža pod tržišnim imenom XPOS ili pod drugim tržišnim imenima (u daljnjem tekstu: Usluga). Usluga Korisniku (u daljnjem tekstu: Korisnik) omogućava izdavanje računa u skladu s odrednicama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20) i Pravilnika o fiskalizaciji prometa gotovinom (NN, br. 146/12, 46/17, 70/20, 1/21 i 144/21). Sastavni dio Uvjeta je Pravilnik o privatnosti podataka objavljen na stranici https://trilix.eu/politika-zastite-osobnih-podataka/ od strane Trilixa.
   • Prihvatom ponude za  aktivaciju usluge Trilix XPOS blagajnički sustav (dalje u tekstu: Prihvat ponude), koji se daje izvršenjem uplate po Ponudi ili putem obrasca Preduvjeti za aktivaciju i korištenje XPOS blagajničkog sustava slanjem povratnog maila o prihvatu, Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja Trilix XPOS blagajničkog sustava (dalje: XPOS). Po primitku Zahtjeva, Trilix će, nakon provjere boniteta, odnosno solventnosti Korisnika, u pisanom obliku, odnosno na drugi odgovarajući način obavijestiti Korisnika o prihvaćanju/odbijanju Zahtjeva. Ugovor o korištenju usluge (dalje u tekstu: Usluga) smatra se sklopljenim u trenutku kada Korisnik prihvati ponudu Trilix-a za korištenje Usluge i Trilix prihvati zahtjev Korisnika.
   • Ovi Uvjeti korištenja zajedno sa Ponudom i/ili Zahtjevom, Obavijesti o prihvaćanju Zahtjeva te cjenikom Trilix-a za Uslugu (objavljenom na stranicama https://xpos.trilix.eu – dalje u tekstu Cjenik), čine Ugovor o korištenju Usluge.
   • Sastavni dio Uvjeta je Pravilnik o privatnosti podataka objavljen na stranici https://trilix.eu/politika-zastite-osobnih-podataka/ od strane Trilixa (dalje: Pravilnik) koja je dostupna na internet stranici www.trilix.eu uključujući sve eventualne pod stranice unutar domene (dalje: Stranica Usluge).
   • Trilix može omogućiti Korisniku kupnju ili najam uređaja za korištenje licenci XPOS-a za Uslugu, bilo direktno preko ponude, stranice usluge, preko svojih vlastitih prodajnih kanala, indirektno putem svojih partnera ili na neki drugi način. Strojna oprema (hardware) se u svakom slučaju isporučuje sa svojim standardnim jamstvom koje nije povezano s Trilixom i XPOS-om. Kanal kupnje uređaja ne utječe na Trilixov i Korisnikov odnos glede prava i obveza vezanih uz korištenje Usluge.
   • U slučaju najma uređaja, sastavni dio Uvjeta su i Opći uvjeti najma kao i  Opći uvjeti oslobođenja od odgovornosti kod najma opreme od Trilixa objavljen na stranici https://xpos.trilix.eu/podrska/uvjeti-najma/ (dalje: Pravilnik najam) koja je dostupna na internet stranici www.trilix.eu uključujući sve eventualne pod stranice unutar domene (dalje: Stranica Usluge).Korisniku u smislu ovih Uvjeta, Usluga obuhvaća: isporuku licence XPOS aplikacije koja se sastoji od dva dijela: administratorskog sučelja gdje Korisnik vrši administraciju podataka o poslovanju nužnih za funkcioniranje Usluge, te klijentske aplikacije instalirane na jednom ili više kompatibilnih uređaja koja služi za zakonski ispravno izdavanje računa. Računi izdani iz klijentske aplikacije spremaju se unutar korisničkog računa te su u svakom trenutku dostupni iz administracijskog sučelja, osim u slučaju nepostojanja internetske veze kad se ta dostupnost ostvaruje nakon što se za to ostvare uvjeti.
   • Korisnik je za funkcioniranje Usluge dužan pribaviti pristup Internetu i odgovarajući uređaj, što nije uključeno u cijenu Usluge te ne predstavlja njezin dio.
   • Trilix zadržava pravo izmjene i/ili dopune funkcionalnosti Usluge u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Sukladno ovim Uvjetima i za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, Trilix daje Korisniku na korištenje licencu aplikacije (dalje u tekstu: Licenca), kako je gore opisano, a koja je zajedno s mogućom opremom specificirana u Prihvatu ponude.
 2. Način pružanja Usluge
   • Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su ovim Uvjetima i Prihvatom ponude definirane sve pojedinosti glede vrste, opsega i kvalitete Usluge.
   • Trilix pruža Uslugu na lokaciji Korisnika te udaljenim pristupom u slučaju tehničke podrške, osim ako se Trilix i Korisnik izričito nisu drugačije dogovorili ili ako vrsta Usluge ne zahtijeva njezino pružanje na nekoj drugoj lokaciji (npr. na lokaciji Trilix-a).
   • Trilix ima pravo samostalno angažirati podizvođače za pružanje Usluge Korisniku.
   • Trilix daje narudžbe podizvođačima u svoje ime i za svoj račun.
   • Trilix odgovara Korisniku za kvalitetno i pravovremeno izvršavanje Usluge svojih podizvođača, uz pridržavanje zadanih standarda kvalitete, kao da Uslugu izvršava sam Trilix. Navedeno se neće primijeniti ako podizvođač namjerno ili zbog grube nepažnje ne izvrši ugovorne obveze ili ako ih nekvalitetno izvrši.
   • Korisnik može putem Prihvata ponude ili Zahtjeva zatražiti i dodatne usluge navedene u Cjeniku (primjerice dodatna usluga Ažuriranje cjenika i Promjena pojedinačnog djelatnika Korisnika) koje se naplaćuju prema Cjeniku. Pojašnjenja radi, Korisnik koji zatraži dodatnu uslugu Ažuriranja cjenika obvezan je dostaviti Trilix-u cjelokupan, ažurirani, cjenik svojih proizvoda/usluga u formatu predviđenom od strane Trilix-a, a koji ažurirani cjenik će Trilix unijeti u aplikaciju. Korisnik snosi punu odgovornost za točnost dostavljenih i unesenih podataka.
 3. Preduvjeti za korištenje svih funkcionalnosti Usluge
   • Prihvatom ovih Uvjeta Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan da su sljedeći minimalni preduvjeti potrebni kako bi Korisnik mogao koristiti sve funkcionalnosti Usluge:
    • osigurano električno napajanje za sve jedinice Opreme;
    • osigurati uređaj prema specifikacijama Trilixa na koji će se instalirati XPOS klijent dio licence;
    • u slučaju da uređaj nema ugrađeni POS printer, osigurati (BT) POS printer koji XPOS i Oprema podržava;
    • mobilna ili fiksna internetska veza (pojašnjenja radi fiksna veza mora biti žičana ili sigurna bežična (WiFi));
    • FINA certifikat;
     • Korisnik je obvezan samostalno od nadležne institucije zatražiti produkcijski aplikativni certifikat (dalje: Certifikat) koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka, te ga učitati u administracijsko sučelje. U suprotnom računi mogu biti neusklađeni sa zakonskim odredbama.
     • Korisnik je suglasan da Usluga koristi njegov Certifikat za potrebe fiskalizacije računa izrađenih kroz aplikaciju Usluge i za potrebe drugih funkcionalnosti Usluge gdje je Certifikat potreban.
    • cjenik svojih proizvoda i/ili usluga;
     • Korisnik može i sam unijeti cjenik u aplikaciju nakon instalacije uređaja, putem korisničke web aplikacije; ili
     • Korisnik šalje Trilixu svoj cjenik (e-mailom) prilikom usuglašavanja termina edukacije, ukoliko želi da mu Trilix prilikom aktivacije postavi cjenik u aplikaciju;
     • naknadni zahtjev za ažuriranjem Korisnikovog cjenika od strane Trilix-a naplaćuje se Korisniku jednokratno prema Cjeniku, kao dodatna usluga koju zahtijeva od Trilix-a.
    • interna Odluka o označavanju poslovnih prostora, naplatnih uređaja i djelatnika.
    • oznaka prodajnog prostora izdana od strane Porezne uprave;
   • Također, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan sa slijedećim:
    • Korisnik odgovara za ispravnost i točnost dostavljenih ili samostalno unesenih podataka u aplikaciji te za podešavanje ili javljanje naknadnih izmjena te za unošenje ili dojavu svih informacija potrebnih radi zakonskih usklađivanja.
    • Zakon o računovodstvu nalaže odgovornoj osobi tvrtke da prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige provjeri njenu ispravnost i potpunost, iz čega proizlazi da bez provedene provjere ispravnosti i potpunosti knjigovodstvene isprave (računa) nije dopušteno evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama.
    • Korisnik je dužan samostalno ili uz pomoć svojeg knjigovodstvenog servisa ili savjetnika provjeriti postavke blagajne, izgled i sadržaj računa, dodatne napomene, cjenik artikala i/ili usluga te uskladiti iste sa važećim zakonima i propisima.
    • Korisnik je odgovoran za odobravanje pristupa dodijeljenom korisničkom računu u XPOS blagajničkom sustavu kroz definiranje Djelatnika kao i za sve radnje koje takvi djelatnici vrše na sustavu.
    • Unošenje netočnih podataka ili nedostatak podataka potrebnih za izdavanje računa može uzrokovati zakonske i materijalne posljedice.
    • Trilix d.o.o. kao pružatelj usluge ne odgovara za ovakve posljedice.
   • Za potpuno korištenje Usluge potrebno je unijeti sve tražene podatke unutar administracijskog sučelja te aktivirati barem jedan blagajnički uređaj.
   • Ako Trilix Korisniku omogući pristup internetu putem podatkovne kartice ili na drugi način, ili Korisniku isporuči računalo, mobilni uređaj ili drugu opremu, to se ne smatra dijelom Usluge.
   • U slučaju da Korisnik ne osigura bilo koji od preduvjeta navedenih u ovim Uvjetima u roku od 5 kalendarskih dana od dana Prihvata ponude sam snosi odgovornost zbog nemogućnosti korištenja funkcionalnosti Usluge (ovo se posebno odnosi na preduvjete koje Korisnik treba elektronskim putem (e-mailom) dostaviti Trilix-u za potrebe konfiguracije Licence za nesmetan rad Usluge). U tom slučaju Korisnik može naknadno samostalno konfigurirati Licencu putem web aplikacije ili uz pomoć Službe za pdoršku korisnicima Trilix-a dostupne na broju +385 1 884 8077. Korisnik može zatražiti Trilix da mu naknadno na lokaciji Korisnika, po ostvarenju svih preduvjeta koji su nedostajali, izvrši konfiguraciju Licence, a što će biti naplaćeno sukladno Cjeniku usluge („Usluga interventnog održavanja“).
 4. Rokovi
  • Trilix se obvezuje u okviru svojih tehničkih mogućnosti poduzeti najveće napore kako bi osigurao sljedeće rokove za pružanje podrške, odnosno otklanjanje smetnji na Licenci:
   • Smetnje prijavljene od 8h do 16 h otklanjaju se unutar 48h;
   • Za prijave izvan vremena definiranog u prethodnoj točki unutar 72h;
 5. Korisnička podrška
  • Otklanjanje smetnje na Licenci u okviru Usluge za svaku se pojedinu jedinicu Licence vrši udaljenim pristupom. Smetnje se prijavljuju na mail support@trilix.eu ili broj telefona +385 1 884 8077. Trilix će poduzeti najveće napore da u okviru svojih tehnoloških mogućnosti osigura integritet i kontinuitet Usluge.
  • Troškove izlazaka na teren i popravaka kvarova koji su posljedica nesavjesnog rukovanja, tj. onih koji nisu nastali krivnjom Trilix-a, Korisnik je dužan sam podmiriti po ispostavi računa.  Dodatno, u slučaju da je potreba za izlaskom na lokaciju Korisnika posljedica neosiguravanja preduvjeta navedenih u članku 3 ovih Uvjeta od strane Korisnika, Korisniku se naplaćuje izlazak na teren sukladno cijeni naznačenoj u Cjeniku.
  • Izlasci na teren, koji su posljedica pogrešno prijavljene smetnje, obračunavaju se prema Cjeniku Trilix-a za Uslugu.
  • Pri pružanju tehničke podrške udaljenim pristupom, Korisnik je obvezan osigurati pretpostavke za uspostavljanje sigurne veze za udaljenu podršku. To uključuje: aktivnu internetsku vezu i komuniciranje telefonom. U slučaju potrebe, Trilix-ova korisnička služba navodit će Korisnika kroz sve korake potrebne za uspješno otklanjanje smetnje. Od Korisnika se očekuje da surađuje kako bi se problem pokušao riješiti udaljenim pristupom. U slučaju da Korisnik iz bilo kojeg razloga nije spreman na opisanu suradnju prilikom otklanjanja prijavljene smetnje, Trilix na otklanjanje kvara može, na Korisnikov zahtjev, poslati terensku ekipu, koji izlazak na teren se Korisniku naplaćuje prema Cjeniku Trilix-a za Uslugu.
  • Udaljeni pristup u okviru Usluge podrazumijeva da će se prijenos podataka vršiti putem i generirati na internetskoj vezi Korisnika . Internetska veza i prijenos podataka nisu predmet ovih Uvjeta i ne naplaćuju se po ovim Uvjetima, već su predmet i naplaćuju se po važećim cijenama/uvjetima za prijenos podataka utvrđenim cjenikom/uvjetima davatelja internetske usluge Korisniku. Sukladno navedenom, Trilix ne odgovara Korisniku za eventualne prekide ili greške u internetskoj vezi, odnosno pri prijenosu podataka, kao niti za eventualnu štetu koja bi uslijed takvih prekida/grešaka nastala ili mogla nastati Korisniku.
  • Korisnička podrška
 6. Cijene i uvjeti plaćanja
  • Mjesečna naknada za Uslugu i sve ostale naknade koje Trilix obračunava i naplaćuje sukladno ovim Uvjetima utvrđene su važećim Cjenikom Trilix-a za Uslugu ili zasebnim Ugovorima o poslovnoj suradnji koje Trilix potpisuje sa svojim Partnerima/Korisnicima.
  • Naknada za Uslugu zaračunava se unaprijed na kraju mjeseca za slijedeći mjesec. Minimalno razdoblje korištenja Usluge je jedan mjesec.
  • Trilix je ovlašten mijenjati Cjenik Trilix-a za Uslugu te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim Korisniku na pravovremen i prikladan način. Cjenik Trilix-a za Uslugu, kao i sve njegove kasnije izmjene i dopune, dostupan je na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Trilix-a i na službenoj stranici Trilix-a. U slučaju da je izmjena Cjenika u dijelu koji je primjenjiv na Korisnika za njega nepovoljnija od prethodno ugovorene, Korisnik ima pravo pisanim putem raskinuti ugovor o pružanju Usluge bez plaćanja naknade za raskid ugovora u roku od 30 dana od objave izmjene Cjenika.
  • Na sve Trilix ponude i Ugovore primjenjuje se indeksna klauzula koja omogućuje usklađivanje mjesečnih naknada jednom godišnje sa stopom inflacije i deflacije. Stopa inflacije/deflacije mjeri se Indeksom potrošačkih cijena kojeg objavljuje Državni zavod za statistiku (DZS) svake godine u siječnju, a predstavlja godišnji prosječni indeks potrošačkih cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju u prethodnoj godini. U slučaju primjene indeksacije i usklađivanja cijena, Korisnici će o tome biti obaviješteni najkasnije 30 dana prije primjene novih cijena.
  • Trilix može ponuditi Korisniku i dodatne usluge (dalje: Dodatna Usluga), a koje Trilix omogućuje koristiti Korisniku iako ih pruža treća strana (na primjer, pristup internetu putem podatkovne kartice). Kod korištenja Dodatnih Usluga, iste se naplaćuju i u mjesecima u kojima nije bilo aktivnog korištenja, te je Korisnik dužan otkazati Dodatnu Uslugu kako bi se ista prestala obračunavati, i to u tekućem mjesecu može otkazati korištenje Dodatne Usluge počevši od sljedećeg mjeseca. Ostale odredbe koje se odnose na Usluge odnose se i na Dodatne Usluge.
  • Ako zbog propusta Korisnika podaci o identitetu Korisnika, broj računa te drugi podaci potrebni za pravilno evidentiranje uplate nisu ispravno uneseni u obrazac za plaćanje, Trilix neće odgovarati za nemogućnost evidentiranja uplate proizašle iz navedenih razloga sve dok Korisnik ne dostavi Trilix-u dokaz o izvršenoj uplati.
  • Na dospjela, a nenaplaćena potraživanja od Korisnika Trilix ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.
  • Ako s obzirom na platežnu sposobnost Korisnika ili njegovo dosadašnje ponovljeno kašnjenje u plaćanju usluga, Trilix utvrdi da postoji osnovana sumnja da Korisnik neće biti u mogućnosti ili da nema namjeru podmiriti svoja dugovanja za pružene usluge, Trilix može od Korisnika zatražiti odgovarajuće osiguranje za plaćanje usluga (uplata pologa, bankarska garancija i sl.) koje Trilix bude smatrao potrebnima, a Korisnik se obvezuje ispuniti takav zahtjev Trilix-a u razumnom roku ako rok prethodno nije utvrđen u zahtjevu za dostavom sredstva osiguranja plaćanja.

7. Naplata potraživanja

  • Korisnik je dužan platiti račun Trilix-u u cijelosti do dana dospijeća navedenog na računu Trilix-a unaprijed za slijedeći mjesec korištenja usluge.
  • Račun za Uslugu biti će Korisniku isporučen od strane Trilixa putem emaila kojeg je Korisnik evidentirao u administracijskoj aplikaciji. Korisnik je odgovoran da navedena email adresa bude ispravno upisana te da osigura primanje email poruka. Ukoliko bi račun za mjesečnu uslugu bio toliko nizak da po Trilixovoj procjeni ne bi bilo cjenovno efikasno izraditi takav račun za Korisnika, Trilix može iznos tog računa pridodati računu Korisnika za sljedeći mjesec.
  • U slučaju djelomičnog ili potpunog neplaćanja Usluge Trilix zadržava pravo uskratiti Korisniku dio ili cijelu funkcionalnost Usluge sve do podmirenja računa i to za sve Licence Korisnika. Za posljedice koje Korisnik može imati u slučaju uskraćivanja dijela ili cijele funkcionalnosti Usluge Trilix neće snositi nikakvu odgovornost. Trilix je ovlašten jednostrano raskinuti Uslugu ako Korisnik kasni s plaćanjem duže od 5 dana, te ustupiti svoja potraživanja prema Korisniku trećoj osobi bez ograničenja.

8. Isporuka, instalacija, prelazak rizika slučajne propasti i oštećenja, dodjela i korištenje korisničkih oznaka u slučaju da je oprema nabavljena od tvrtke Trilix d.o.o.

  • Trilix će poduzeti najveće napore kako bi osigurao isporuku i instalaciju Opreme na lokaciji/lokacijama prema specifikaciji Opreme navedenoj u Prihvatu ponude u roku od 45 (četrdeset pet) kalendarskih dana od dana Prihvata ponude Korisnika sukladno stavku 1.1. članka 1. ovih Uvjeta.
  • Trilix će pružati tehničku podršku u odnosu na isporučenu i instaliranu Opremu kupljenu ili unajmljenu od Trilixa u skladu s uvjetima definiranima ovim Uvjetima.
  • Rizik slučajne propasti i oštećenja Opreme prelazi na Korisnika nakon isporuke Opreme predajom u posjed Korisniku. Ako nakon prelaska rizika na Opremi nastane šteta ili dođe do njezina propadanja, Korisnik će biti obvezan naknaditi tako nastalu štetu Trilixu. Trilix će Korisniku ispostaviti račun na iznos takve štete koji je Korisnik obvezan podmiriti u roku dospijeća navedenog na računu.
  • Korisnik će odmah po isporuci Opreme izvršiti provjeru količine i vanjskog izgleda Opreme. Ako Oprema ima nedostatke u vanjskom izgledu ili funkcioniranju, koje je primijećeno za vrijeme instalacije Opreme, Trilix će u najkraćem mogućem roku, ne dužem od 7 (sedam) kalendarskih dana od instalacije Opreme zamijeniti neispravnu ili oštećenu Opremu ili dostaviti zamjensku opremu, odnosno izvršiti uslugu instalacije.
  • Ako Korisnik počne koristiti Opremu prije provjera navedenih u stavci 8.4. ovog članka, smatrat će se da nema primjedbi na Opremu.
  • Sve nedostatke koji bi se mogli pojaviti nakon uspješne isporuke, instalacije i tehničkog prijma Opreme Trilix će otkloniti u skladu s člankom 5. ovih Uvjeta.

9. Korištenje Opreme nabavljenu od tvrtke Trilix d.o.o.

  • Trilix Korisniku daje Opremu na korištenje prema ovdje definiranim uvjetima.
  • Korisnik je ovlašten Opremu, uključujući i sav eventualan  softver/ aplikacije instalirane na Opremi, koristiti isključivo za svoje vlastite potrebe.
  • Usluge i Opremu koja je predmet ovih Uvjeta Korisnik ne smije upotrebljavati za aktivnosti koje su zakonom zabranjene. Korisnik je osobno odgovoran za uporabu Opreme koja je predmet ovih Uvjeta koja je suprotna zakonskim propisima ili ovim Uvjetima. Korisnik se obvezuje nadoknaditi štetu koja bi takvim aktivnostima nastala Trilix-u i/ili bilo kojoj trećoj strani te neće Trilix držati odgovornim za bilo kakve tužbe usmjerene na naknadu takve štete.
  • Korisnik se obvezuje čuvati pažnjom dobroga gospodarstvenika opremu, a ako Korisnik upotrebljava Opremu protivno njezinoj namjeni, ako je oštećuje, a posebno ako je bez odobrenja Trilix-a daje na uporabu trećim osobama, Trilix je ovlašten raskinuti ugovorni odnos zasnovan ovim Uvjetima pisanom obaviješću s trenutačnim učinkom i ima pravo na naknadu cjelokupne nastale štete.
  • Korisnik se obvezuje da neće otvarati, oštećivati niti na bilo koji način mijenjati opremu. U slučaju nastanka štete na opremi danoj na korištenje u skladu s ovim Uvjetima, a koja je nastala kao posljedica postupanja Korisnika ili propuštanja dužnih radnji s Korisnikove strane, Korisnik je dužan podmiriti Trilixu nastalu štetu.
  • Podaci koje Korisnik pohrani na Opremi, uključujući i putem dijela aplikacije kojem Korisnik pristupa putem web-a, vlasništvo su Korisnika.
  • Po prestanku Ugovora o korištenju Usluge iz bilo kojeg razloga, u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana prestanka trajanja korištenja, Korisnik je obvezan na svoj trošak i svoj rizik dostaviti Opremu koju je iznajmio od Trilixa u jednakom stanju i u originalno zaprimljenoj ambalaži u kojem ju je primio (izuzev istrošenosti koja je posljedica redovnog korištenja) i bit će odgovoran Trilixu za svu štetu nastalu na Opremi. Povrat treba uslijediti na poslovnoj adresi koja je navedena u Ugovoru, ukoliko Trilix nije za povrat naveo neku drugu adresu, koja je prostorno bliža Korisniku. Ne vrati li Korisnik bez odgode predmet najma Trilixu, Trilix je ovlašten, ali ne i dužan, da se na trošak Korisnika preuzme Opremu. U slučaju onemogućavanja preuzimanja opreme, Trilix će Korisniku dostaviti račun na iznos pune cijene opreme kao da ju je Korisnik kupio od Trilixa koji je Korisnik dužan podmiriti u roku navedenom na računu.

10. Softver

 • U svrhu izbjegavanja eventualnih nesporazuma, Korisnik ne stječe pravo vlasništva ili bilo kakvo drugo pravo u pogledu softvera instaliranih na Opremi od strane Trilixa, osim onih izričito navedenih u ovim Uvjetima.
 • U odnosu na softver koji je instaliran na opremi (pojašnjenja radi, pojam softver u ovim Uvjetima korištenja uključuje i aplikacije instalirane na opremi), Trilix Korisniku ustupa neisključivo i neprenosivo pravo korištenja samo za vrijeme trajanja ugovora o korištenju Usluge.  Ukoliko nositelj prava intelektualnog vlasništva nad softverom odredi dodatne uvjete korištenja takvog softvera, Korisnik će s istima biti upoznat te ih se obvezuje u cijelosti pridržavati kroz čitav period korištenja Usluge. Korisnik nije ovlašten: (i) uklanjati originalni operacijski sustav i programe koji su instalirani na opremi; (ii) instalirati bilo kakav softver na opremu. U slučaju da se Korisnik ne pridržava ovdje navedenog, Trilix ne može jamčiti punu funkcionalnost Usluge te, vezano za to, ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno nastale štete Korisniku, već ima pravo na naknadu štete od Korisnika. Dodatno, Trilix u takvom slučaju ima pravo na raskid ovog Ugovora s trenutnim učinkom.
 • U slučaju postojanja bilo kakvih dodatnih uvjeta, ograničenja i/ili ovlaštenja za korištenje bilo kojeg softvera koji Trilix ima ili će imati u ponudi, Korisniku će isti biti izloženi te će ih Korisnik morati prihvatiti prije korištenja takvog softvera.
 • U svrhu izbjegavanja eventualnih nesporazuma, Korisnik ne stječe pravo vlasništva ili bilo kakvo drugo pravo u pogledu softvera instaliranih na Opremi od strane Trilix-a, osim onih izričito navedenih u ovim Uvjetima.
 • Korisnik nije ovlašten modificirati, prilagoditi, promijeniti, prevoditi ili stvarati izvedene radove iz softvera instaliranog na Opremi od strane Trilix-a, te nije ovlašten isto kopirati, umnožavati,  instalirati, spajati s drugim softverom, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili na drugi način pokušavati pribaviti izvorni kod tih softvera, razvijati ili raditi nove inačice softvera, kao niti isto distribuirati, podlicencirati ili koristiti na bilo koji način osim kako mu je to izričito dozvoljeno prethodnim stavkom.
 • Trilix Korisniku isporučuje Uslugu u konačnom obliku, po principu „kako je“ („as is“) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih materijalnih ili drugih nedostataka Usluge.  Nadalje, Trilix ne može jamčiti: (i) da prilikom korištenja Usluge neće doći do pogrešaka u radu Usluge i (ii) neprestani rad softvera te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova koji bi mogli uzrokovati gubitak podataka Korisnika. U takvom slučaju Trilix će poduzeti sve korake da kvar otkloni u razumnom roku.

11. Odgovornost za pravne nedostatke

 • Svaka strana ugovornog odnosa zasnovanog ovim Uvjetima odgovorna je naknaditi svu nastalu štetu drugoj strani u pogledu zahtjeva, postupaka, dugovanja, šteta, troškova i izdataka koji proizlaze iz zahtjeva temeljenog na kršenju patentnih prava, autorskih prava, licencija, trgovačkih tajni, robnih marki ili drugih intelektualnih prava trećih osoba, pod uvjetom da je za kršenje takvih prava utvrđena krivnja te strane.
 • U slučaju da je podignut zahtjev ili pokrenut postupak zbog kršenja prava navedenih u prethodnom stavku ovog članka ili postoji opravdano očekivanje Trilixa da će takav postupak biti pokrenut, Trilix može o svom trošku poduzeti potrebne i moguće mjere kako bi se izbjeglo kršenje ili navodno kršenje tih prava u daljnjem pružanju Usluga. To se posebno može učiniti izmjenom ili zamjenom odgovarajućeg dijela Usluge ili reguliranjem odnosa na način da će biti omogućeno korištenje prava koja su prekršena ili za koje se sumnja da se krše. Ako se takvim mjerama izbjegne zahtjev zbog kršenja ili navodnih kršenja prava trećih strana, Trilix neće snositi nikakvu daljnju odgovornost za takve zahtjeve.
 • Korisnik je odgovoran naknaditi svu eventualno nastalu štetu Trilix-u u pogledu zahtjeva, postupaka, dugovanja, šteta, troškova i izdataka, koja proizlaze iz zahtjeva temeljenog na Korisnikovoj povredi prava intelektualnog vlasništva Trilix-a ili trećih, a posebice patentnih prava, autorskih prava, licencija, trgovačkih tajni, robnih marki ili drugih intelektualnih prava trećih osoba.

12. Odgovornost za štetu

 • Trilix ne odgovara Korisniku za štetu nastalu zbog nemogućnosti korištenja Usluge uslijed neodgovarajućeg postupanja Korisnika, nedostupnosti Usluge nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu Usluge, neadekvatnosti Usluge za potrebe Korisnika te drugih razloga.
 • Trilix ne jamči da će Usluga funkcionirati bez prekida u svakom trenutku. Trilix ne odgovara za bilo kakve posljedice koje bi mogle nastati upotrebom podataka iz Usluge od strane Korisnika. Trilix ne odgovara za probleme pristupa administracijskim stranicama Usluge uzrokovane greškom davatelja Internet usluga, računala Korisnika ili problemom uzrokovanim Korisnikovim priključkom na Internet. Trilix ne garantira neprekidan i potpun prijenos podataka između mobilne jedinice i baze podataka Usluge. Trilix nije odgovoran za ispunjenje zakonskih obveza Korisnika.
 • Trilix ne jamči i ne snosi odgovornost za dostupnost održavanja Usluga u slučajevima kad ona ovisi o pružanju usluga (primjerice elektroničkih komunikacijskih usluga) koje Trilix ne pruža ili čije pružanje izravno ne kontrolira.
 • Ako nije drugačije definirano ovim Uvjetima, odgovornost za štetu ograničena je na način utvrđen ovim člankom.
 • Za štete koje bi mogle nastati Trilix-u i/ili Korisniku pri izvršenju obveza iz ovih Uvjeta, a koje su uzrokovane s namjerom ili grubom nepažnjom, odgovornost obiju strana bit će neograničena.
 • U slučaju nastanka štete uzrokovane običnom nepažnjom, isključena je svaka odgovornost Trilix-a za indirektnu štetu, uključujući pritom izmaklu korist, neimovinsku ili nematerijalnu štetu, bespotrebne troškove, gubitak podataka ili potraživanja trećih osoba. Trilix neće biti odgovoran za štetu na Opremi koja je posljedica bilo kakvih radnji na Opremi koje su poduzele neovlaštene treće osobe ili sam Korisnik.
 • Odgovornost Trilix-a za običnu (stvarnu) štetu ograničena je na maksimalni iznos od posljednje tri (3) mjesečne naknade koju je Korisnik platio za korištenje Usluge sukladno ovim Uvjetima.
 • Korisnik prihvaća da su usprkos eventualno obavljenim testovima proizvođača u uvjetima sličnim koji prevladavaju u praksi moguće pogreške u navedenom softveru, tj. aplikaciji(ama) instaliranoj(im) na opremi/na web-u, a osobito vezano za posebne kombinacije podataka i funkcija. Korisnik prihvaća da Trilix ne odgovara za prekid Usluge, bilo kakve gubitke ili oštećenja, troškove ili izdatke te bilo koju drugu štetu nastalu Korisniku kao posljedica pogreške na softveru trećih na koji Trilix nema utjecaja, odnosno da je odgovornost Trilix-a isključena u slučajevima u kojima ne postoji odgovornost proizvođača softvera prema Trilix-u.
 • Trilix ne preuzima nikakvu odgovornost za potencijalne materijalne i nematerijalne štete nastale u svezi s Uslugom i uporabom, odnosno korištenjem Opreme, a koje mogu rezultirati smrću, ozljedama, katastrofalnim štetama ili masovnim razaranjima (primjerice, vezanim uz nuklearnu energiju, masovni prijevoz, medicinske primjene ili neke druge primjene).

13. Podaci o Korisniku

 • Prihvatom ponude Korisnik Trilix-u daje suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu podataka Korisnika koji su navedeni na obrascu ponude, u svrhu pružanja, obračunavanja i naplate Usluga, kao i u druge, zakonom dopuštene, svrhe.
 • Korisnik Usluge je vlasnik podataka unutar njegovog korisničkog računa Usluge (dalje: Podaci). Korisnik je dužan osigurati potpunost, istinitost i točnost Podataka koje unosi. Podaci predstavljaju povjerljive podatke Korisnika, te ih je Trilix dužan čuvati i osiguravati odgovarajuće mjere njihove zaštite od slučajnog gubitka ili uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.
 • Trilix ne odgovara Korisniku Usluge za štetu ako dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.
 • Trilix može Podatke koristiti u postupku davanja podrške Korisniku, te ih može mijenjati na zahtjev Korisnika. Ukoliko zahtjev za promjenu dođe s nekog od telefonskih brojeva ili email adresa koje je unutar Usluge (područje „Podaci o tvrtci“ i „Djelatnici“ unutar XPOS aplikacije) odredio Korisnik za administriranje Usluge ili je Korisnik u direktnom kontaktu s Davateljem potvrdio da se navedeni brojevi telefona ili email adrese mogu smatrati vjerodostojnim za podnošenje zahtjeva za promjenom podataka, Trilix će smatrati da je zahtjev valjan. Ukoliko poziv dođe s broja koji je u Podacima evidentiran kao broj knjigovođe, smatrat će se da je zahtjev valjan ukoliko je zahtjev vezan uz dostavu izvješća ili za promjenu podataka koji imaju utjecaj na knjigovodstvo. Trilix može voditi evidenciju promjena koje naprave te može nakon napravljenih promjena prema svojoj procjeni obavijestiti Korisnika da su izvršene tražene promjene nad podacima. Iako Trilix promjenama nad podacima pristupa savjesno, Korisnik je dužan pregledati napravljene promjene te odmah javiti Trilixu ukoliko nešto nije napravljeno prema njegovom zahtjevu prije nego nastavi koristiti Uslugu, u suprotnom se smatra da je Korisnik potvrdio ispravnost napravljenih promjena. Iz tog razloga Korisnik je odgovoran za ispravnost upisanih podataka u Uslugu čak i u slučaju kad promjene nad podacima radi Trilix na Korisnika zahtjev.
 • Podaci se sinkroniziraju isključivo kada je dostupan pristup Internetu, u slučaju nedostupnosti Interneta Trilix ne može omogućiti sinkronizaciju, odnosno pohranu podataka u oblaku.
 • Korisnik je dužan obavijestiti Trilix o svim promjenama podataka iz Prihvata ponude na bilo koji prikladan način odmah odnosno najkasnije 7 (sedam) kalendarskih dana od nastanka promjene. Ako Korisnik ne obavijesti Trilix o promjeni podataka na gore navedeni način te ako zbog tog propusta računi, opomene i ostala pismena i/ili poruke ne mogu biti dostavljeni Korisniku, smatrat će se da je dostava uredno izvršena na temelju postojećih podataka.
 • Ukoliko u sklopu Usluge Korisnik automatski ili ručno kroz Uslugu šalje svojim klijentima obavijesti poput SMS, email ili drugih poruka, Korisnik je dužan osigurati da se takve poruke šalju samo onim njegovim klijentima koji su mu za to dali privolu ili za koje ima drugi zakonom utemeljeni razlog slanja, kao i zakonitost sadržaja komunikacije, a za što Trilix ne snosi odgovornost.
 • U smislu Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.3.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ (u daljnjem tekstu Uredba), utvrđuje se da je Korisnik voditelj obrade podataka u svim obradama u kojima samostalno određuje sadržaj upisanih podataka i daje nalog za pokretanje obrada, te da je Trilix u tim procesima izvršitelj obrade koji provodi obrade u skladu s uputama za rad Usluge. U smislu Uredbe određuje se da je Trilix voditelj obrade u svim obradama u kojima je cilj osiguravanje ispravnog funkcioniranja infrastrukture i rada XPOS programa, dok je Korisnik izvršitelj obrade. Pravni temelj suradnje i dostupa do Podataka je ugovorni odnos.
 • Korisnik je upoznat i suglasan da Trilix može obrađivati podatke Korisnika i krajnje korisnike Korisnika/Partnera te obavještavati Korisnike komunikacijskim kanalima poštom i pozivnim sustavima u svrhu prodaje i promidžbe usluga i proizvoda Trilix-a i/ili partnera Trilix-a. Uz privolu Korisnika, koju Korisnik daje prihvatom Usluge ili na drugi odgovarajući način, Trilix može obavještavati Korisnika i krajnje korisnik Korisnika/Partnera i elektroničkom poštom i/ili SMS-om i/ili MMS-om i7ili kroz svoje aplikacije u svrhu prodaje i promidžbe usluga i proizvoda Trilix-a i/ili partnera Trilix-a. Korisnik u svakom trenutku od Trilix-a može zatražiti obustavu aktivnosti iz ovog stavka slanjem elektroničke poruke na xpos@trilix.eu, odnosno na druge dostupne načine.

14. Povjerljivost podataka

 • Sve informacije i podaci koje će jedna strana učiniti dostupnima drugoj u svrhu izvršavanja obveza iz ovih Uvjeta smatraju se povjerljivim podacima. Povjerljivi podaci ne mogu se koristiti, osim u svrhe određene ovim Uvjetima, bez izričitog pristanka druge strane.
 • Nijedna strana neće biti odgovorna za otkrivanje ili korištenje podataka koji, sukladno ovim Uvjetima, predstavljaju povjerljive podatke, a koji već jesu ili će postati poznati javnosti, osim zbog povrede ugovora o korištenju Usluge, ili se moraju otkriti na temelju zakona, sukladno zahtjevu nadležnog tijela.
 • Strana koja prekrši obvezu čuvanja povjerljivosti podataka iz ovog članka bit će odgovorna za svaku štetu, bez ikakvih ograničenja, koja je nastala za drugu stranu kao posljedica povrede obveza čuvanja povjerljivosti podataka.
 • Trilix i Korisnik obvezni su djelovati u skladu sa svim važećim propisima vezanim uz zaštitu podataka i u tu svrhu ugovorom o radu, internim propisima ili na bilo koji drugi pravno prihvatljiv način obvezati svoje zaposlenike, suradnike i pomoćnike na povjerljivost podataka i informacija koje druga ugovorna strana smatra povjerljivim.

15. Trajanje i raskid ugovornog odnosa

 • Ugovor o korištenju Usluge sklapa se na neodređeno vrijeme, uz opciju sklapanja ugovora bez određenog vremena minimalnog trajanja, s minimalnim trajanjem od 12 (dvanaest) mjeseci ili 24 (dvadeset i četri) mjeseca, u kom slučaju Korisnik ostvaruje pravo na pogodnost sukladno naznačenom u Cjeniku Usluge.
 • Svaka strana ugovornog odnosa zasnovanog ovim Uvjetima može raskinuti ugovor o korištenju Usluge pisanom obavijesti s trenutnim učinkom u slučaju ako druga strana nastavi s povredom odnosno neizvršavanjem svojih obveza navedenih u ugovoru o korištenju Usluge i/ili ne otkloni posljedice nastalih povreda u roku od 15 (petnaest) dana nakon dostavljanja pisane obavijesti u kojoj se ta povreda navodi.
 • U slučaju ako Korisnik ne podmiri dospjelu novčanu obvezu iz računa Trilix-a u dogovorenom roku, Trilix ima pravo raskinuti Ugovor o korištenju Usluge s trenutnim učinkom.
 • Korisnik ima pravo raskinuti ugovor o korištenju Usluge pisanom obaviješću s trenutnim učinkom, u slučaju da Trilix izmijeni Cjenik Trilix-a za Usluge na način da poveća cijene primjenjive na Korisnika, a Korisnik to povećanje ne odbije pismenim putem. U takvom slučaju Korisnik će biti obvezan podmiriti prema Trilix-u sve svoje obveze dospjele do dana raskida.
 • U slučaju raskida ugovora o korištenju Usluge krivnjom Korisnika, Trilix neće odgovarati ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati Korisniku uslijed takvog raskida.
 • Svaka ugovorna strana ima pravo otkazati Ugovor o korištenju Usluge s otkaznim rokom od 30 (trideset) dana.  Radi izbjegavanja dvojbe, ukoliko Korisnik otkaže Ugovor tijekom minimalnog trajanja Ugovora iz stavka 15.1. članka 15 ovih Uvjeta, primjenjuje se članak 16 ovih Uvjeta.
 • U slučaju raskida Ugovora s minimalnim trajanjem od 12 (dvanaest) mjeseci, bez obzira da li Ugovor razvrgava Trilix ili Korisnik, Korisnik nema pravo tražiti povrat cijelog ili preostalog iznosa od trenutka raskida Ugovora do isteka ugovorne obaveze, a koji je izvršio na temelju prihvata Ponude.
 • Korisnik ugovor o korištenju Usluge otkazuje/raskida putem pisane obavijesti podnesene od strane ovlaštene osobe. Ukoliko Trilix otkazuje/raskida Ugovor, pisanu obavijest će dostaviti na adresu elektroničke pošte, pravne posljedice dostave takve obavijesti nastupaju treći dan od slanja takve obavijesti. Pojašnjenja radi: Korisnik je u potpunosti odgovoran osigurati da adresa elektroničke pošte koju je dao Trilix-u prilikom prihvata ponude, odnosno sukladno članku 15.2 ovih Uvjeta, bude valjana i funkcionalna, a Trilix ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da Korisnik ne ispuni svoju obvezu te će se sva očitovanja volje koja Trilix pošalje na takvu adresu elektroničke pošte smatrati dostavljenima u roku naznačenom u ovoj točki, neovisno o tome da li je Korisnik ispunio ili ne navedenu obvezu.
 • Korisnik nema pravo po osnovi odredaba relevantnih propisa o skrivenim materijalnim nedostatcima prodane stvari, nakon proteka mjesec dana od preuzimanja Usluge i/ili Opreme zahtijevati naknadu štete, popravak i/ili zamjenu Opreme. U slučaju kvara Opreme nakon proteka naznačenog roka, Korisnik može Opremu o svom trošku poslati na servis u skladu sa standardnim jamstvom koje nije povezano s Uslugom. Kanal kupnje uređaja ne utječe na Trilixov i Korisnikov odnos glede prava i obveza vezanih uz korištenje Usluge.
 • Također, ako Korisnik na Opremu instalira bilo koji drugi softver i/ili bilo koje druge aplikacije različite od Softvera Trilix se ne može smatrati odgovornim, niti Korisnik može tražiti raskid Ugovora, ako takva radnja Korisnika uzrokuje kvarovima na Opremi ili ako Korisniku uzrokuje neki drugi oblikom štete.

16. Ugovorna kazna za neispunjenje

 • U slučaju Korisnikovog jednostranog otkaza Ugovora o korištenju Usluge prije isteka minimalnog trajanja ugovora o korištenju Usluge iz stavka 15.1. članka 15. ovih Uvjeta ili raskida ugovora o korištenju Usluge prije isteka minimalnog trajanja ugovora o korištenju Usluge iz stavka 15.1. članka 15. ovih Uvjeta iz razloga za koje je odgovoran Korisnik, Korisnik će biti obvezan platiti Trilix-u ugovornu kaznu za neispunjenje i to punom iznosu svih mjesečnih troškova koji bi se obračunavali do dana redovnog istjeka Ugovora.

17. Ustupanje

 • Ugovor o korištenju Usluge obvezuje ugovorne strane i njihove univerzalne pravne slijednike. Nijedna strana nije ovlaštena, bez prethodnoga pisanog odobrenja druge strane, ustupiti ovaj ugovor o korištenju Usluge na bilo koju treću osobu. Trilix i Korisnik suglasno utvrđuju da navedeno prethodno pisano odobrenje, naročito u slučaju ustupanja povezanim društvima, neće uskratiti bez valjanog razloga.
 • Iznimno od prethodnog članka, Trilix u slučaju raskida Ugovora s Partnerom/Korisnikom koji s Trilixom imaju potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji za uslugu korištenja Trilix Blagajničkog sustava temeljem kojeg je Partner/Korisnik prodavao uslugu korištenja Blagajničkog sustava, odnosno uslugu fiskalizacije, kao svoju samostalnu uslugu Krajnjim korisnicima na tržištu Republike Hrvatske te distribuirao Trilixov software Krajnjim korisnicima u obrađenom obliku pod vlastitim komercijalnim nazivom (white label), ima pravo direktno kontaktirati Krajnje Korisnike Partnera/Korisnika te im ponuditi nastavak korištenja Trilix Usluge

18. Djelomična ništavost

 • Ako bilo koja od odredbi ovih Uvjeta postane nezakonita, nevaljana ili neizvršiva u bilo kojem pogledu sukladno važećim propisima, to ni na koji način neće utjecati na zakonitost, valjanost ili izvršivost ostalih odredbi ovih Uvjeta.
 • Trilix i Korisnik suglasni su da će odredba koja je postala nezakonita, nevaljana ili neizvršiva njihovim međusobnim sporazumom biti zamijenjena zakonitom, valjanom, odnosno izvršivom odredbom koja će po svojoj gospodarskoj svrsi te namjeri Trilix-a i Korisnika odgovarati odredbi koja je postala nezakonita, nevaljana ili neizvršiva.

19. Viša sila

 • Trilix i Korisnik neće biti odgovorni za neizvršavanje bilo koje od njihovih obveza navedenih u ovim Uvjetima kad je nemogućnost uzrokovana događajem više sile (definiranim kao svaki objektivno neotklonjiv i nepredvidiv događaj izvan kontrole ugovornih strana i nezavisan o njihovoj volji koji se ne može predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti) koji izravno utječe na izvršenje njihovih obveza, u skladu s ovim Uvjetima.
 • Događaji više sile uključit će, ali neće biti ograničeni na zemljotrese, poplave, tajfune ili epidemije, rat ili ratno stanje, štrajkove, onemogućavanja rada, bojkote ili druge oblike industrijskih akcija, državni embargo, restrikcije itd.
 • U slučaju događaja više sile, pogođena će strana uložiti sve svoje razumne napore da bi ispunila svoje obveze u skladu s ovim Uvjetima.
 • U slučaju da događaj više sile spriječi izvršenje jednog dijela Uvjeta i da taj dio ne utječe na ostvarenje Usluge u cjelini, pogođena će strana nastaviti izvršavati svoje obveze na dijelu koji nije pogođen događajem više sile.
 • Strana koja je pogođena događajem više sile mora, čim to bude moguće, pisanim putem obavijestiti drugu stranu i navesti koje je od svojih obveza spriječena obaviti zbog događaja više sile te mora dati procjenu o vremenskom razdoblju tijekom kojega smatra da će biti spriječena izvršavati navedene obveze.
 • U svakom slučaju, ako se nemogućnost ispunjenja obveza iz ovih Uvjeta zbog kašnjenja uzrokovanog događajem više sile nastavi duže od 3 (tri) mjeseca, strana koja nije pogođena događajem više sile pridržava pravo raskinuti ugovor o korištenju Usluge s trenutnim učinkom, bez obveze naknade štete nastale na temelju takvog raskida, o čemu će u pisanom obliku obavijestiti drugu stranu.

20. Završne odredbe

 • Ovi Uvjeti zamjenjuju sve prethodne usmene ili pisane te druge izravne ili neizravne dogovore između Trilix-a i Korisnika u pogledu sadržaja koji je uređen ovim Uvjetima.
 • Trilix zadržava pravo izmjene sadržaja na Stranici Usluge bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Trilix može bez znanja i privole Korisnika dio provođenja Usluge povjeriti na provođenje trećim osobama, pri čemu Trilix zadržava sva prava i obveze u odnosu na Korisnika te odgovara za ispunjenje obveze treće osobe. Trilix može bez znanja i privole Korisnika cjelokupno provođenje Usluge povjeriti na provođenje trećoj osobi (dalje: Primatelj), pri čemu Primatelj u odnosu na Korisnika preuzima sva prava i obveze Trilixa, a Trilix solidarno jamči za Primateljevo ispunjenje obveza Korisniku.
 • Aktivacijom Usluge, prihvaćanjem nadogradnje, prihvaćanjem Uvjeta, dodavanjem Licence ili otkazivanjem Licence, Korisnik potvrđuje da je upoznat s Uvjetima i da ih u cijelosti prihvaća.
 • Ovi Uvjeti objavit će se na službenim internetskim stranicama Trilix-a (uključujući i stranice tržišnog imena XPOS ili drugih tržišnih imena).
 • Ovi Uvjeti primjenjuju se od 01.10.2019., a eventualne promjene Uvjeta stupaju na snagu danom objave.
 • Ovi Uvjeti dostavit će se Korisniku prilikom zasnivanja ugovornog odnosa u skladu s člankom 1. ovih Uvjeta. Trilix pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravovremeno obaviješten na službenim internetskim stranicama ili na drugi primjeren način.
 • Trilix i Korisnik suglasni su sporazumnim putem rješavati sve sporove proizišle iz ovih Uvjeta ili s njima u vezi. U slučaju neuspjeha, za rješavanje sporova bit će nadležan sud u Zagrebu.
 • Na sve međusobne odnose između Trilix-a i Korisnika koji nisu uređeni ovim Uvjetima primjenjuju se postojeći propisi Republike Hrvatske.

Datum objave: 01.06.2021.

Nadopunjeno: 1.2.2023.

 

Povezani dokumenti:

Opći uvjeti poslovanja tvrtke Trilix 

Uvjeti najma