• Nazovite nas +385 (1) 884 8072

Opći uvjeti najma

Predmet ovih općih uvjeta najma (dalje: Uvjeti najma) je usluga najma opreme koju pruža Trilix d.o.o. OIB 23149457295, Ulica grada Vukovara 269f, 10000 Zagreb (dalje: Trilix) svojim Korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnik). Usluga najma opreme obuhvaća isporuku, instalaciju, korištenje opreme i aplikacije(a) instalirane(ih) na opremi, pružanje tehničke podrške putem udaljenog pristupa i po potrebi otklon smetnji u radu opreme i/ili aplikacije putem udaljenog pristupa ili (po potrebi) na lokaciji Korisnika te mogućnost kupnje dodatne opreme za koju će Trilix eventualno imati u ponudi u sklopu Usluge.

ČI. 1. Povrat predmeta najma: Korisnik je obvezan plaćati sve najamnine u skladu s ugovorom i ovim Općim uvjetima najma. Nakon prestanka ugovora Korisnik je obvezan Trilixu vratiti predmet najma (usp. čl. 19). Nastavak korištenja predmeta najma neće dovesti do produljenja ugovora.

ČI. 2. Zamjena predmeta najma:

 1. Želi li Korisnik zamijeniti predmet najma ili pojedine stvari, on mora najmanje 4 tjedna prije željene zamjene dostaviti Trilixu zahtjev za željenu zamjenu. Trilix će uzimajući u obzir gospodarske aspekte odlučiti o tome jeli zamjena moguća. Ukoliko Trilix dopusti zamjenu, on će provesti novu provjeru boniteta.
 2. Ako je Trilix pristao na željenu zamjenu, dostavit će Korisniku zahtjev za izmjenu ugovora o najmu, koji predviđa da se dogovoreno osnovno vrijeme trajanja ugovora za već proteklo vrijeme produljuje, i da su najamnine izračunate uzimajući u obzir još neplaćene najamnine i troškove nabave novog predmeta. Svoj pristanak na uvjete postavljene od strane najmodavca Korisnik daje na način da Trilixu vraća potpisani zahtjev za zamjenu kao i račun za nove predmete najma koji glasi na najmodavca. Ukoliko Trilix prihvati zahtjev za zamjenu, izmijenjeni ugovor za nove i nezamijenjene predmete stupa na snagu s prvim danom kalendarskog kvartala (odnosno kalendarskog mjeseca ako je ugovoren mjesečni način plaćanja) nakon trenutka zamjene.
 3. Čim Korisnik preuzme nove predmete, Trilixu mora vratiti predmete koji se zamjenjuju. Vrijede odredbe čl. 19. st. 4 do 6. i 17. st
 4. Na provođenje zamjene unajmljenog predmeta kao i na izmijenjeni ugovor vrijede ovi opći uvjeti najma.

ČI. 3. Odgovornost Trilixa za povredu obveza: Ukoliko imovinska šteta ili financijski gubitak nisu prouzročeni namjernom povredom ugovora ili grubom nepažnjom od strane Trilixa, njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika, Trilix odgovara samo kod povrede glavnih ugovornih obveza i to samo u slučaju štete prouzročene povredom ugovora, a koja se mogla predvidjeti. (za odgovornost za nedostatke predmeta najma usp. prednju stranu i čl. 8).

ČI. 4. Isporuka, prava Korisnika:

 1. Rizik isporuke kao i troškove isporuke, montaže i instalacije u odnosu na najmodavca snosi Korisnik, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Isto vrijedi i za dodatno ugovorene usluge, kao što je dostava zakrpa tijekom trajanja ugovora. Za nepravovremenu ili neispravnu isporuku od strane dobavljača, Trilix odgovara samo onda, kada je on odgovoran za istu. Trilix ustupa Korisniku prava koja mu iz tih razloga protiv dobavljača ili treće osobe pripadaju, uključujući pravo na predaju predmeta najma; Korisnik ima pravo na povrat već plaćene nabavne cijene, pod uvjetom da Korisnik zahtijeva plaćanje prema Trilixu i da je Trilix ovlašten ustupanje tog prava u svakom trenutku opozvati. Korisnik je obvezan sva prava koja su mu ustupljena ostvariti bez odgađanja i po potrebi poduzeti pravne mjere radi ostvarenja prava. Kod nedostataka predmeta najma primjenjuju se odredbe čl. 8.
 2. Pravo Korisnika da odustane od ugovora u slučaju zakašnjenja ili nemogućnosti ispunjavanja obveza od strane Trilixa ostaje netaknuto. Izjava Korisnika mora uslijediti u pisanom obliku. Pravo Korisnika zahtijevati naknadu štete ostaje netaknuto u tim slučajevima.

ČI. 5. Odustanak Trilixa: Ako nakon sklapanja ugovora o najmu bude vidljivo da Korisnik nije u stanju ispuniti obveze i da stoga ugrožava pravo najmodavca na protučinidbu najmoprimca, tada je Trilix ovlašten odustati od ugovora o najmu (raskinuti ugovor o najmu), ukoliko Korisnik unutar primjerenog roka ne pruži sigurnost za plaćanje u skladu s odredbama ugovora. Ukoliko je Korisnik odgovoran za razloge odustanka, isti će Trilixu nadoknaditi sve troškove s time u vezi.

ČI. 6. Način plaćanja, prijeboj, porez na dodanu vrijednost:

 1. Ugovor o najmu uzima u obzir naknade za obradu Korisnika koji su povezani s postupkom izravnog terećenja. Ako Korisnik zahtijeva drugačiji način plaćanja, svako plaćanje se uvećava za 5.31 EUR uvećano za PDV radi pokrivanja troškova osoblja te materijalnih troškova izazvanih zasebnom obradom pojedinih plaćanja.
 2. Ukoliko Korisnik kasni s dospjelim plaćanjima sukladno ugovoru, onda će se djelomična plaćanja prebijati s troškovima, zatim s kamatama i tek potom s najstarijom neisplaćenom glavnom tražbinom.
 3. Promijeni li se zakonski porez na dodanu vrijednost, promijenit će se odgovarajuće i bruto iznosi.

ČI. 7. Obveza preuzimanja predmeta:

 1. Korisnik se obvezuje odmah potpisati potvrdu o primopredaji predmeta najma, s kojom potvrđuje da je primio i pregledao predmet najma i da je isti podoban za redovitu uporabu, te potvrdu poslati Trilixu čim je primio predmet najma, pregledao i utvrdio da je isti potpun, slobodan od nedostataka i u skladu s ugovorom podoban za redovitu uporabu.
 2. Korisnik mora predmet najma pregledati pažnjom koja se može od njega očekivati. Ako je Korisnik trgovac, po primitku obavezno mora pregledati predmet najma i u slučaju nedostataka odmah i prigovoriti. Trilix izričito upozorava najmoprimca da potvrda o preuzimanju ne smije sadržavati netočnu obavijest, budući da Trilix na temelju potpisane potvrde o preuzimanju Korisnika, plaća kupovnu cijenu dobavljaču.

ČI. 8. Pristupanje najmodavca ugovoru o kupoprodaji, kupoprodajni ugovor između najmodavca i dobavljača, prava i obveze kod nedostataka predmeta najma, jamstva:

 1. Ako je Korisnik sklopio ugovor o kupoprodaji s dobavljačem predmeta najma i stupi li Trilix na mjesto najmoprimca u ugovoru o kupoprodaji, uvjeti ugovora o kupoprodaji vrijede i kod ugovora o kupoprodaji između najmodavca i dobavljača.
 2. Ako Trilix ne pristupi ugovoru o kupoprodaji koji je zaključio Korisnik, za ugovor o kupoprodaji između najmodavca i dobavljača vrijede uvjeti kupoprodaje najmodavca.
  Oni uređuju prava koja kupcu stoje na raspolaganju u slučaju nedostatka i to na sljedeći način:
  2.1) Pokaže li objekt najma neki nedostatak, kupac mora najprije zahtijevati da se otklone nedostatci u svrhu naknadnog ispunjenja, ukoliko je to prema okolnostima slučaja moguće.
  2.2) Prava kupca za nedostatke predmeta zastarijevaju nakon dvije godine od predaje predmeta najma Korisniku, a šest mjeseci u slučaju trgovačkog ugovora. To ne vrijedi, ako je prodavatelj zlonamjerno prešutio nedostatak. To također ne vrijedi za pravo na naknadu štete zbog smrti, povrede tijela ili narušavanja zdravlja, eko prodavatelj odgovara za taj nedostatak, isto tako ne vrijedi ni za zahtjeve zbog materijalne ili imovinske štete, ako je nedostatak prouzročen grubom nepažnjom prodavatelja ili njegovih pomoćnika.
  2.3) U slučajevima obične nepažnje postoji pravo na naknadu materijalne ili imovinske štete zbog nedostatka kupovne stvari samo utoliko, ukoliko je ta šteta bila predvidiva.
  2.4) Kod rabljenih predmeta prava zbog nedostataka su isključena. To ne vrijedi za u st. 2.2 reč. 2 navedenih uvjeta.
 1. Ukoliko je dobavljač ili netko treći dao jamstvo glede kupljenog predmeta najma, prava kupca se određuju prema navedenim uvjetima u jamstvu, bez obzira na ugovorna prava.
 2. Korisnik je obvezan bez odgađanja zahtijevati njemu ustupljena prava zbog nedostataka predmeta najma, uključujući njemu također ustupljena prava iz preuzetog jamstva za taj predmet, te istovremeno pisanim putem o njegovom zahtjevu obavijestili najmodavca. Najmodavca se mora redovito obavještavati prosljeđujući mu korespondenciju.
 3. U slučajevima snižavanja cijene ili restitucije (vraćanja primljenog uslijed raskida) ugovora o kupoprodaji Korisnik mora zahtijevati isplatu nalogodavcu. U slučaju restitucije ugovora o najma Korisnik smije vratiti predmet najma samo dobavljaču ili nekom davatelju jamstva i to samo uz istovremeni povrat kupoprodajne cijene samom Trilixu.
 4. Korisnik nema pravo da zbog nedostataka predmeta najma odbije potpunu ili djelomičnu isplatu najamnine, ukoliko nije protiv dobavljača podnio tužbu radi raskida ugovora o kupnji, snižavanje kupovne cijene ili radi naknade štete umjesto ispunjenja. To isto vrijedi, kada Korisnik zahtijeva od dobavljača raskid ugovora, smanjivanje cijene ili naknadu štete umjesto ispunjenja ugovora i dobavljač prizna opravdanost tih zahtjeva. Predmet najma smije se Trilixu vratiti samo uz istovremeni povrat kupovne cijene. Ako ugovor o kupoprodaji bude raskinut i ugovor o najmu se mora raskinuti.
 5. Trilix osobno odgovara zbog nedostatka predmeta najma samo ako je on, njegov zakonski zastupnik ili pomoćnik u ispunjenju taj nedostatak zlonamjerno prešutio ili ukoliko je preuzeo jamstvo u pogledu predmeta najma. To isto vrijedi ako se nedostatak temelji na povredi ugovornih obveza od strane navedenih osoba nepažnjom i ako je nedostatak prouzročio smrt, ozljedu tijela i narušavanje zdravlja neke osobe. Prouzroči li povreda obveza materijalnu ili imovinsku štetu, Trilix odgovara kod obične nepažnje samo utoliko, ukoliko je ta šteta bila predvidiva, ali ograničeno do iznosa u visini od 25 % neto nabavne cijene predmeta najma.

ČI. 9. Korištenje, troškovi, popravci, dozvole:

 1. Korisnik se obvezuje predmet najma koristiti samo za ugovorenu svrhu i na svoj trošak održavali ga u ispravnom i upotrebljivom stanju. To uključuje i nabavljanje preporučenih ažuriranja od strane proizvođača na trošak Korisnika. Korisnik mora predmet najma na svaki način štititi od prekomjernog korištenja i osigurati profesionalno servisiranje i održavanje. Troškove korištenja i održavanja, uključujući troškove potrebnih popravaka i zamjenskih dijelova snosi Korisnik.
 2. Korisnik se obvezuje da neće predmet najma prepustiti trećim osobama niti dobavljaču (međutim, usp. čl. 8 st. 5 reč. 2.). Trećim osobama se predmet najma može prepustiti isključivo u svrhe popravaka i za popravak potrebno vrijeme. Korisnik nadasve nije ovlašten predmet najma dati u podnajam bez prethodnog odobrenja Trilixa. Uskraćivanje odobrenja ne ovlašćuje Korisnika da raskine ugovor.
 3. Korisnik je obvezan na svoj trošak ishoditi sve zakonske i ostale dozvole, koje su potrebne za upotrebu predmeta najma. On se mora pridržavati svih zakona, odredbi kao i propisa i uputa proizvođača i dobavljača koje se odnose na predmet najma i njegovu upotrebu.

ČI. 10. obveza obavješćivanja, zaštita vlasništva:

 1. Korisnik mora ishoditi pisano odobrenje Trilixa za promjenu izvorne lokacije predmeta najma (ili njezinog prostornog okruženja) kao i za promjene na samom predmetu najma. Instalacije i ugrađeno prelazi u vlasništvo Trilixa.
 2. Bude li predmet najma ugradnjom ili na drugi način povezan sa nekom zgradom ili zemljištem, to će se dogoditi samo u prolaznu svrhu s namjerom da se tu povezanost nakon završetka ugovorenog vremena najma prekine. Korisnik mora osigurati da se ta povezanost može ukloniti. Ako Korisnik osobno nije vlasnik zemljišta, Korisnik je obvezan upozoriti vlasnika na prolaznost svrhe povezivanja, te na zahtjev nalogodavca tražiti i dostaviti mu pisanu potvrdu vlasnika o prolaznosti svrhe povezivanja.
 3. Trilix ili njegovi pomoćnici su ovlašteni, predmet najma tijekom uobičajenog poslovnog vremena pregledavati i provjeravati. Na zahtjev Trilixa mora se na vidljivom mjestu predmeta najma označiti vlasništvo Trilixa.
 4. Korisnik je obvezan o svim prijetećim ili već nastalim štetnim utjecajima na predmet najma bez odgode obavijestiti Trilix. On je posebno dužan bez odgode obavijestiti Trilix o prijetećoj ili provedenoj ovrsi nad predmetom najma ili na imovini, predati rješenje o ovrsi i obavijestiti Trilix o imenu vjerovnika koji provodi ovrhu. Korisnik snosi troškove poduzetih mjera u svrhu sprječavanja pristupa trećih. To ne vrijedi ako je taj pristup prouzročio Trilix.
Čl. 11. Pristojbe, porezi, davanja: Sve pristojbe, poreze, davanja i ostale terete koji su povezani s posjedom i korištenjem predmeta najma snosi Korisnik. Tako dugo dok se predmet najma nalazi u posjedu Korisnika, Korisnik oslobađa Trilix od potraživanja bilo koje vrste, koje treći — uključujući državne institucije — ostvaruju na temelju postavljanja predmeta najma, korištenja ili prava posjeda na predmetu najma.

ČI. 12. Snošenje rizika: Od trenutka predaje pa do vraćanja predmeta najma Korisnik snosi rizik slučajne propasti ili uništenja, slučajnog oštećenja ili krađe predmeta najma. Korisnik snosi i rizik prijevremenog habanja. Takvi događaji ne oslobađaju Korisnika njegovih obveza iz ugovora. Rečenica 2 i rečenica 3 se ne primjenjuju, ako je do prijevremenog habanja došlo radi nedostatka predmeta najma i radi čega je Korisnik po čl. 8 st. 6 ovlašten odbiti potpuno ili djelomično izvršenje usluge.

ČI. 13. Potpuni gubitak, krađa, ostali slučajevi štete u smislu čl. 12:

 1. Nastupi li koji od u čl. 12. navedenih događaja, Korisnik mora o tome bez odgode pisanim putem obavijestiti Trilix.
 2. Ukoliko dođe do slučajnog potpunog oštećenja, uništenja, gubitka ili krađe predmeta najma, Korisnik ima pravo iz tih razloga otkazati ugovor. Otkaz mora pisanim putem uslijediti u roku od 3 tjedna, nakon što je Korisnik doznao za te razloge. Ako Korisnik ne iskoristi svoje pravo na otkaz, Trilix je dužan unutar razumnog roka nabaviti zamjensku stvar ili ovlastiti Korisnika da on sam nabavi zamjensku stvar za račun Trilixa.
 3. U slučaju slučajnog oštećenja ili prijevremenog habanja (međutim, usp. čl. 12 reč. 4) — s iznimkom potpunog gubitka – — predmeta najma (usp. čl. 13 st. 2), Korisnik je dužan birati između dvije opcije:
 4. a) da predmet najma da proizvođaču ili ovlaštenom servisu na popravak i dovede predmet u ispravno stanje sukladno ugovoru ili
 5. b) pisanim putem otkazati ugovor. Za otkaz vrijedi čl. 13, st. 2. reč. 2. Posljedice otkaza određuju se sukladno čl. 17.

Ako Korisnik ne upotrijebi svoje pravo na otkaz, mora bez odgode izdati nalog za popravak i dostaviti Trilixu odmah pisani prihvat naloga za popravak. Ne ispuni li Korisnik svoje obveze, Trilix ima pravo na otkaz ugovora o najmu. Posljedice otkaza određuju se prema čl.17.

 1. Ako su samo dijelovi predmeta najma pogođeni prilikom oštećenja, habanja ili gubitka , a šteta smanjuje vrijednost ostatka, onda se analogno primjenjuju gornje odredbe.

ČI. 14. Oslobođenje od odgovornosti:

 1. Prema čl. 12 Korisnik snosi rizik od slučajne propasti ili uništenja, slučajnog oštećenja ili krađe objekta najma. Za prijenos navedenih rizika i kao posebnu uslugu Trilix oslobađa Korisnika od odštetnih zahtjeva uslijed ugovornog korištenja sukladno čl. 9. Trilix ovime oslobađa Korisnika od odštetnih zahtjeva koji proizlaze iz obične nepažnje Korisnika.
 2. Naknada za to oslobođenje od odgovornosti je uključena u mjesečnu najamninu.
 3. U priloženim Uvjetima oslobođenja od štete su uređene dodatne pojedinosti s time u vezi.

ČI. 15. Posljedice kašnjenja, izvanredni otkaz:

 1. Dođe li Korisnik u zakašnjenje s isplatom iznosa koje duguje, na dospjele dugove i ostale dospjele iznose platit će se zakonska zatezna kamata.
 2. Trilix ima pravo na izvanredni otkaz ako Korisnik kasni s plaćanjem u slučaju mjesečnog načina isplate s 2 mjesečne najamnine.
 3. Nalazi li se Korisnik u zakašnjenju s ugovorenim iznosima, djelomične isplate prebijat će se najprije s troškovima, zatim s kamatama i tek onda s najstarijom neplaćenom glavnom obvezom.

ČI. 16. Daljnji razlozi za izvanredan otkaz:

 1. Pravo na izvanredni otkaz i podnošenje zahtjeva za naknadu štete Trilix ima i onda, kada je Korisnik prilikom sklapanja ugovora dao netočne podatke i prešutio činjenice zbog čega se od Trilixa ne može očekivati nastavak ugovora. Isto to vrijedi posebno kada se od Trilixa ne može očekivati nastavak ugovora, jer Korisnik unatoč opomeni postupa protiv bitnih ugovornih obveza ili unatoč određivanja roka za uklanjanje posljedica povrede ugovornih obveza, to ne učini.
 2. Ta prava ima Trilix i onda, kada na strani Korisnika ili njegovog člana društva koji osobno odgovara, nastupe takve okolnosti koje na takav način ugrožavaju ili otežavaju provedbu prava Korisnika, da se ne može očekivati da će on nastaviti ugovorni odnos. To vrijedi i onda, kada Korisnik ili neki član društva koji osobno odgovara, napušta prebivalište ili sjedište u Hrvatskoj. Otkaz zbog pogoršanja imovinskih odnosa Korisnika nije dopušten, ako je podnesen zahtjev za otvaranje stečajnog postupka.

ČI. 17. Posljedice izvanrednog prijevremenog otkaza:

 1. Ako Trilix upotrijebi svoje pravo izvanrednog otkaza ili Korisnik otkaže ugovor prema čl. 13., najmodavca ima pravo na još neisplaćene rate ugovora o najmu za cijelo vrijeme trajanje najma. Trilix ima pravo na naknadu za oslobođenje od odgovornosti sukladno čl. 14, sve dok Korisnik ne vrati predmet najma Trilixu. Prijeboj ušteđenih kamata i ostalih otkazom uvjetovanih prednosti, utvrđuju se prema zakonskim propisima. Potraživanje Trilixa dospijeva dostavom otkaza. Korisnik je u zakašnjenju, ako u roku od 30 dana ne izvrši plaćanje nakon što je primio otkaz i popis nastale štete.
 2. Osim toga Korisnik gubi pravo posjeda. Dužan je predmet najma bez odgode na svoj trošak i svoj rizik vratiti Trilixu. Povrat treba uslijediti na poslovnoj adresi koja je navedena u Ugovoru, ukoliko Trilix nije za povrat naveo neku drugu adresu, koja je prostorno bliža Korisniku. Ne vrati li Korisnik bez odgode predmet najma Trilixu, Trilix je ovlašten, ali ne i dužan, da se na trošak Kupca preuzme objekt najma.
 3. Podaci Kupca , koji se nalaze na ili u predmetu najma, moraju se prije povrata izbrisati, tako da nije moguće njihovo preuzimanje od strane trećih.
 4. Ne vrati li Korisnik predmet najma suprotno svojoj obvezi iz st. 2 unatoč zahtjevu najmodavca, morat će od kraja cijelog ugovorenog trajanja najma dodatno za svaki daljnji dan zadržavanja predmeta platiti 1/30 ugovorene mjesečne najamnine.
 5. Trilix pridržava pravo zahtijevati daljnju naknadu štetu ukoliko je za njen nastanak odgovoran Korisnik.

ČI. 18. Smrt najmoprimca: Umre li Korisnik, njegovi nasljednici su ovlašteni ugovor otkazati pisanim putem s učinkom na kraju jednog ugovornog kvartala (odnosno kalendarskog mjeseca, ako su ugovorena mjesečna plaćanja). Na posljedice otkaza primjenjuju se odredbe čl. 17.

ČI. 19. Prestanak ugovora, otkaz, produljenje, povrat predmeta najma, nepostojanje stjecanja prava vlasništva od strane Korisnika:

 1. Obje ugovorne strane mogu ugovor pisanim putem otkazati uz poštivanje otkaznog roka od 3 mjeseca prije isteka osnovnog trajanja najma.
 2. Ako se do kraja osnovnog trajanja najma ne iskoristi pravo na otkaz, ugovor se produljuje za 6 mjeseci. To isto vrijedi i u narednom vremenu, ako jedna ugovorna strana ne otkaže ugovor pisanim putem uz poštivanje otkaznog roka od 3 mjeseca prije kraja produljenog vremena.
 3. Korisniku se ovim ugovorom ne daju nikakva prava stjecanja vlasništva predmeta najma.
 4. Ukoliko se ugovor otkazuje po st. 1. ili 2., Korisnik mora predmet najma po prestanku ugovora vratiti. Za povrat vrijede odredbe čl.17, st. 2 i 3., a posebno u svezi brisanja podataka Korisnika na odnosno u predmetu najma. Ne vrati li se predmet najma u ugovorenom stanju, a da uslijed toga ostvarena tržišna vrijednost padne ispod tržišne vrijednosti, koja je bila ostvariva za ispravan predmet najma, Korisnik mora nadoknaditi razliku u odnosu na ostvarenu cijenu.
 5. Ukoliko Korisnik ne vrati predmet najma sukladno svojoj obvezi iz st. 4 unatoč zahtjevu Trilixa, morat će od kraja cijelog ugovorenog trajanja najma dodatno za svaki daljnji dan zadržavanja predmeta platiti 1/30 ugovorene mjesečne najamnine (tj. uključujući naknadu za oslobođenje od odgovornosti). Tijekom tog razdoblja analogno se primjenjuju ugovorne obveze Korisnika. Ako je Korisnik odgovoran za zakašnjenje s povratom, on mora Trilixu nadoknaditi time prouzročenu štetu.
 6. Ako je Trilix ostavio Korisniku rok s uputom, da će istekom tog roka odbiti preuzimanje predmeta najma i potraživati naknadu štete, ovlašten je kao sastavni dio nastale štete procijeniti tržišnu vrijednost koju bi predmet najma imao u ugovornom stanju nakon isteka roka. U razdoblju od prestanka trajanja ugovora do isteka tog roka Trilix ima na raspolaganju prava iz st. 5.

ČI. 20. Prijenos prava i obveza, prijeboj, pravo zadržanja:

 1. Trilix je ovlašten sva prava i obveze ili pojedina prava iz ovog ugovora u svrhu refinanciranja prenijeti na određenu osobu za refinanciranje. Prijenos ne smije imati nikakve negativne pravne ili gospodarske posljedice za Korisnika. Obavijesti li osoba za refinanciranje Korisnika o ustupanju, Korisnik je obvezan potvrditi obavijest o ustupanju i unutar 10 dana istu vratiti natrag osobi za refinanciranje.
 2. Radi osiguranja osobe za refinanciranje u slučaju stečajnog postupka pokrenutog nad imovinom Trilixa, ugovara se sljedeće: Ako je osoba za refinanciranje ovlaštena utržiti predmet najma putem iznajmljivanja, Korisnik je dužan na zahtjev osobe za refinanciranje sklopiti ugovor pod istim uvjetima kao da je prvobitni ugovor s Trilixom nastavljen. Korisnik se ne smije time naći u težem pravnom ili gospodarskom položaju, u kojem bi se našao, da je stečajni upravitelj nastavio ugovor.
 3. Korisnik može svoja prava i obveze iz ovog ugovora prenijeti ili založiti samo nakon prethodnog pisanog odobrenja Trilixa.
 4. Korisnik može prebiti svoja potraživanja s tražbinom Trilixa, ako je njegova protutražbina nesporna i utuživa. Na pravo zadržanja može se Korisnik pozvati samo onda, ako to proizlazi iz ovog ugovora o najmu.

ČI. 21. Uvid u bilancu, obavijesti: Kod nabavne vrijednosti preko 39.000,00 EUR Korisnik je dužan Trilixu tj. osobi za refinanciranje svake godine dostaviti godišnji financijski izvještaj i godišnja izvješća za povjerljivo savjetovanje i na zahtjev dati dodatne obavijesti o svojoj financijskoj situaciji.

ČI. 22. Promjena sjedišta tvrtke ili prebivališta: Korisnik mora bez odgode obavijestiti Trilix o promjeni sjedišta tvrtke ili svog prebivališta. To isto vrijedi i za promjenu prebivališta nekog od članova društva Korisnika, koji osobno odgovara za obveze društva.

ČI. 23. Zaštita osobnih podataka: Trilix d.o.o. kao odgovoran za prikupljanje i obradu podataka obvezan je pružiti informacije o prikupljanju i obradi podataka najmoprimcima. Informacijama o zaštiti podataka Trilix d.o.o. možete pristupiti u njihovoj trenutačnoj verziji na adresi: https://trilix.eu/politika-zastite-osobnih-podataka/  Također, iste se redovito ažuriraju te su u najnovijoj verziji dostupne na navedenoj web adresi. Osim toga, iste se mogu zatražiti putem e-maila, telefona ili poštom koristeći kontakt podatke navedene u zaglavlju ugovora.

 

Opći uvjeti Oslobođenja od odgovornosti kod najma opreme od Trilixa

 1. Opće odredbe:
  1. Sljedeći uvjeti se smatraju usuglašenim i prihvaćenim u trenutku primopredaje predmeta najma Korisniku.
  2. Na temelju Oslobođenja od odgovornosti (čl. 14 Općih uvjeta najma) Trilix je u slučaju nastale štete obvezan vratiti predmet najma u stanje funkcionalnosti u skladu s ugovorom ili, ako ne postoji ekonomski opravdan način popravka predmeta najma, osigurati istovjetni zamjenski predmet najma na temelju vrijednosti predmeta u trenutku kada je nastao gubitak. Zamjena se ne vrši na temelju ,novo za staro“.
 2. Gubitak / šteta i rizici koji su pokriveni s Oslobođenjem od odgovornosti, isključenje odgovornosti:
  1. Trilix omogućuje popravak odnosno povrat u funkcionalno stanje predmeta najma, kada je odnosna imovina oštećena ili uništena uslijed nepredviđenih okolnosti i kada je gubitak predmeta najma nastao uslijed krađe, provale ili pljačke. Šteta je nepredviđena ukoliko niti Korisnik niti njegovi zastupnici nisu istu predvidjeli na vrijeme ili nisu mogli predvidjeti istu uz stručno znanje potrebno za obavljanje poslova u sklopu djelatnosti; s time u vezi samo je gruba nepažnja štetna. Popravak se pruža kada je imovina oštećena ili uništena (materijalna šteta) nadasve kao posljedica sljedećih okolnosti:
   1. grješke pri korištenju ili upravljanju, pomanjkanje znanja, nepažnja
   2. prekomjerni napon, elektromagnetska indukcija, kratki spoj
   3. požar, udar groma, eksplozija ili implozija (uključujući štete prouzročene vodom prilikom gašenja požara, rušenje, obnavljanje ili gubitak imovine uslijed navedenih okolnosti)
   4. voda, vlaga, poplava
   5. namjera treće osobe, sabotaža, vandalizam
   6. viša sila
   7. manjkavi dizajn, nedostatak materijala, nedostatna izrada
  2. Zamjena elektroničkih komponenata (jedinica), koja su dio predmeta najma, se pruža samo ukoliko je dokazano da je rizik, koji je pokriven Oslobođenjem od odgovornosti, izvana utjecao na zamjensku jedinicu (u slučaju popravka to je u pravilu jedinica koja se zamjenjuje) ili na predmet najma kao cjelinu. Ukoliko se to ne može dokazati, veća vjerojatnost je dostatna da se šteta poveže s vanjskim rizikom koji je pokriven Oslobođenjem od odgovornosti. Posredna šteta na zamjenskim jedinicama također će se pokriti.
  3. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, pokriće Oslobođenja od odgovornosti se odnosi i na cijevi (npr. katodne cijevi, cijevi visoke frekvencije, laserske cijevi) i fotovodiče (npr. selenski valjak) samo u slučajevima kada je šteta prouzročena od jednog od sljedećih uzroka:
   1. požar, udar groma, eksplozija ukoliko bi takvi rizici mogli biti pokriveni osiguranjem od požara
   2. provalne krađa, pljačka, vandalizam ukoliko bi takvi rizici mogli biti pokriveni osiguranjem od provalne krađe i razbojstva
   3. puknuće cijevi ukoliko bi takav rizik mogao biti pokriven osiguranjem kućanstva protiv rizika poplave
  4. Bez obzira na mogućnost više istovremenih uzroka, Trilix nije obvezan pružati popravke ili zamjene predmeta najma radi štete koja je prouzročena na slijedeći način:
   1. namjerom Korisnika
   2. uslijed rata ili drugih vrsta građanskih pobuna
   3. nuklearnom energijom
   4. kao rezultat habanja uslijed uobičajenog habanja nakon korištenja ili neuobičajenog habanja ili uništenja uslijed korištenja; međutim, naknada se pruža za posredne štete na drugim zamjenskim jedinicama. Čl. 2 ostaje netaknut.
C. Imovina pokrivena oslobođenjem od odgovornosti / neosigurana imovina:

  1. Pokriće u sklopu Oslobođenja od odgovornosti postoji za sljedeće predmete, koji su prema ugovoru predviđeni za uporabu
    1. uređaji i oprema informatičke tehnologije, komunikacijske tehnologije, medicinske tehnologije
    2. drugi elektrotehnički ili električni uređaji i oprema
    3. strojevi i drugi tehnički predmeti i oprema kućanske tehnologije, tehnologija eksploatacije i transporta
    4. uredska oprema i uređaji
    5. programska i srodna oprema
  2. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, pokriće na temelju Oslobođenja od odgovornosti uključuje podatke (strojno čitljive informacije) samo onda, ako su potrebni za osnovne funkcije osigurane imovine (podatci sistemskih programa operativnih sustava ili drugi podatci sličnog statusa)
  3. Vlasništvo motornih vozila: S obzirom na visok rizik krađe, imovina u motornim vozilima je pokrivena Oslobođenjem od odgovornosti samo onda kada je ugrađena u unutrašnjosti motornog vozila ili neupadno položena u zatvoreni i po mogućnosti zaključani pretinac za rukavice ili u prtljažniku tako da nije vidljiva, te ako je vozilo uredno zaključano prije nego što se od njega udalji.

D. Slučaj štete / obveze

  1. U slučaju štete Korisnik je obvezan odmah obavijestiti Trilix o šteti čim on ili ona sazna za štetu. Za obavijest o šteti koristi se obrazac zahtjeva za naknadu štete, koji se u svako doba može zatražiti od Trilixa.
  2. Obavijest o šteti mora sadržavati sljedeće podatke:
   • ime/prezime i adresa Korisnika
   • broj ugovora
   • mjesto i vrijeme nastanka štete
   • detaljni opis štetnog događaja
   • broj oštećenih predmeta
   • detaljni opis svakog oštećenog predmeta
   • vrsta štete
    1. za djelomičnu štetu: predviđenu cijenu za popravak oštećenog predmeta
    2. za potpuni gubitak: navod ,potpuni gubitak“
    3. za štetu koja je prouzročena namjerom treće osobe (npr. krađa) i za štetu uslijed požara: u tim slučajevima Korisnik mora odmah podnijeti prijavu i proslijediti Trilixu kontakt istražnog tijela i broj predmeta.

3. Skladištenje – Oštećeni dijelovi moraju biti skladišteni odnosno mjesto štetnog događaja mora ostati netaknuto dok Trilix ne pregleda štetu, odustane od pregleda ili nadoknadi štetu.

4. Zakašnjenje s obaviješću o šteti: Korisnik je obvezan odmah nakon saznanja šteti obavijestiti o tome putem obrasca D1 i 2.

U slučaju namjernog odgađanja s obaviješću o šteti /gubitku Korisnik bi mogao izgubiti pravo na pokriće posredne štete prouzročene neposrednom štetom.

E. Završne odredbe

Ovi uvjeti zamjenjuje sve prethodne usmene ili pisane dogovore vezane uz najam uređaja. .

 

Datum objave: 01.02.2023.

 

Povezani dokumenti: